Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 2021. Λήγει η προθεσμία υποβολής στη myDATA

Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 2021. Λήγει η προθεσμία υποβολής στη myDATA των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης

 

Συγκεντρωτικές ΜΥΦ 2021. Νέα παράταση υποβολής στη myDATA έως τις 30 Ιουνίου 2022

  

 

ΦΕΚ τεύχος Β 1475/30.03.2022
Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α΄ 170)

Aριθμ. 1068 – ΦΕΚ τεύχος Β 2618/27-05-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), για τα έτη 2021 και επόμενα» (Β’ 1475), ως ακολούθως:

1. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων, θεωρείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό έτος 2021 και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης αυτών, ορίζεται η 15.6.2022».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως