Τα πρόστιμα για παραβίαση της ακινησίας αυτοκινήτου και οριστική διαγραφή

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ορίζονται τα πρόστιμα για την παραβίαση της ακινησίας αυτοκινήτου και η διαδικασία της οριστικής διαγραφής

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 26
Ακινησία και οριστική διαγραφή οχήματος – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 22 ν. 2367/1953

Στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α΄82), περί δήλωσης ακινησίας, α) αντικαθίσταται η παρ. 3, β) προστίθενται παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ και οι παρ. 3 έως 3Δ διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.
3Α. Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται στην παρ. 1 της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία. Το διοικητικό πρόστιμο αποτελεί στο σύνολό του δημόσιο έσοδο, καταχωρείται στον Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – ν. 4978/2022, Α΄190) από την Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα.

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α’ 58). Κατά της πράξης επιβολής του προστίμου της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – ν. 2717/1999, Α΄97).

Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3Β. Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου όργανα ορίζονται οι φορολογικές και τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την Α.Α.Δ.Ε., με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορήσει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.

3Γ. Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται επιπλέον όργανα ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παρ. 3 και 3Α, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιβολή κυρώσεων της παρ. 3Α.

Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ορίζονται το αρμόδιο όργανο αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης και η διαδικασία ενημέρωσής του από τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία αφαίρεσης του διπλώματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εξειδικεύονται τα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία ελέγχου ή διασταύρωσης, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την είσπραξη του διοικητικού προστίμου της παρ. 3Α.

3Δ. Όταν πρόκειται να διαγραφεί όχημα που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του προς ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας ή παραδίδονται από τον ίδιο τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του προς διαγραφή οχήματος, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διαγραφή οχήματος που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας λόγω παράδοσής του προς ολική καταστροφή χωρίς προηγούμενη άρση της ακινησίας του.
Αυτοκίνητο όχημα, το οποίο κατά τον χρόνο του θανάτου του ιδιοκτήτη του βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήματος των νόμιμων κληρονόμων, εφόσον παραδοθεί από αυτούς προς ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται οι κληρονόμοι να έχουν μεταβιβάσει το όχημα στο όνομά τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α΄ 299). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διαγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης