Τα πρόστιμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Αριθμ. οικ. 41711/2014 – ΦΕΚ Β 2285 – 26.08.2014

Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου
1. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 23, παρ. 1 του ν.4251/2014 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της αρμοδιότητας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του ν.4251/2014, εάν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική Αστυνομία), επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση και εάν διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4 του ν.4251/2014, επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 3 του ν.4251/2014, επιβάλλονται: α) στις αεροπορικές εταιρίες με απόφαση του αρμόδιου αερολιμενάρχη, β) στις ναυτιλιακές εταιρίες ή τα νομικά πρόσωπα (ταξιδιωτικά γραφεία) με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως του τόπου της έδρας της επιχείρησης και γ) στα φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση.

5. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 του ν.4251/2014 και των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του π.δ.106/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, παρ. 8 και 10 αντίστοιχα του ν.4071/2012 επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της χωρικής αρμοδιότητας για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Άρθρο 2
Διαδικασία βεβαίωσης προστίμου
1. Οι αποφάσεις των οργάνων του προηγούμενου άρθρου αποτελούν και τη βεβαίωση του οικείου προστίμου, συνιστούν δε νόμιμο τίτλο κατ’ άρθρο 2 ν.δ.356/1974, όπως ισχύει.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1, 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 του ν.4251/2014, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του π.δ.106/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, παρ. 8 και 10 αντίστοιχα του ν.4071/2012 εισπράττονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου και η πληρωμή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της αιτηθείσης άδειας διαμονής.

Εάν μετά την πάροδο διμήνου από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, δεν έχει πληρωθεί το επιβληθέν πρόστιμο, η σχετική αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής απορρίπτεται.

Τα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται βάσει των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημόσιων Εσόδων. Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο επιβολής των προστίμων σχετικός κατάλογος ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Στις αποφάσεις του άρθρου 1 αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού, στον οποίο εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επιβολή προστίμου, στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 3
Γενικές ρυθμίσεις
1. Τα έσοδα των προστίμων της παρούσας αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται στον Κ.Α.Ε. 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

2. Η καταβολή των ποσών γίνεται εφάπαξ εκτός εάν το ύψος του συνολικού προστίμου υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, οπότε μπορεί να ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 1 σε μέχρι τρεις ισόποσες δόσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 136, παρ. 11, 138, παρ. 15 και 139, παρ. 2 του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80).
β) Των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 42 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).
γ) Του νομοθετικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α 90).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98).
2. Την αριθ. ΠΟΛ 1163/3.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου» (ΦΕΚ 1675 Β΄)Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3. Την αριθ. οικ. 20894/61 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1634/τ.Β΄/20.6.2014) με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,