ΤΕΑΠΑΣΑ. Υπαγωγή στην ασφάλιση εργαζομένων στην ΕΛΑΣ και αύξηση παροχών

ΤΕΑΠΑΣΑ. Υπαγωγή στην ασφάλιση εργαζομένων στην ΕΛΑΣ και αύξηση παροχών

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2763/03.07.2019)
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζει:

Την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και την αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του, ως εξής:

Άρθρο 1

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας  (ΤΕΑΠΑΣΑ) συνιστάται αυτοτελής Κλάδος Υγείας, στον οποίο υπάγονται υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζονται στους τομείς της  τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.

Επίσης, εντάσσεται προαιρετικά και το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 2

Οι γυναίκες υπάλληλοι και οι γυναίκες σύζυγοι των εν ενεργεία, συνταξιούχων και όσων απεβίωσαν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δικαιούνται για κάθε τέκνο, εφάπαξ επίδομα φυσιολογικού τοκετού, που καθορίζεται στο ποσό των 700,00 ευρώ. Το, κατά τα άνω, επίδομα φυσιολογικού τοκετού καταβάλλεται και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.

Άρθρο 3

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος του άρθρου 2, καθορίζονται ως εξής:

1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου.
3. Ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας του ενδιαφερομένου χωρίς το συνταγολόγιο και ειδικότερα:
α) Του συζύγου και της συζύγου, εφόσον και οι δύο είναι δικαιούχοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
β) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της ή του συζύγου, εφόσον είναι ασφαλισμένος σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου νοσηλείας του τέκνου στο οποίο να εμφαίνεται ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του προστάτη Υπαλλήλου.
5. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα.

Άρθρο 4

1. Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου

2. Η παροχή θα έχει ισχύ, εφόσον η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γίνεται 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Άρθρο 5

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:

Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.

ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.

ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.

β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.

Άρθρο 6

Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι, που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, η δε πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου θα αρχίζει από της εντάξεώς τους με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στον Κλάδο και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις κρατήσεις του.

Άρθρο 7

Μέσα στην προσεχή διετία από την ισχύ της παρούσας και πάντως όχι πέραν αυτής, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και άλλων ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή, καθώς και της αυξομείωσης της εισφοράς και των παροχών των μελών του με βάση τα τότε οικονομικά δεδομένα.

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και της υπόλοιπης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως