Τέλη διοδίων στην Εγνατία Οδό και απαλλαγή κατοίκων και ανέργων

Τέλη διοδίων στην Εγνατία Οδό και απαλλαγή κατοίκων και ανέργων

Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό (Αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων σε ένα (1) τμήμα της Εγνατίας Οδού και τροποποίηση τιμήματος τελών διοδίων σε δυο (2) τμήματα της Εγνατίας Οδού.
1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων του άρθρου 2 κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετήθηκαν επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών αξόνων με την υπ ́αριθμ. 6686/14-112014 (Β ́3086) κοινή υπουργική απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.05.2017 (Β ́1867) και ισχύει, εκτός αν άλλως προβλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή θέση σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.2. Επί των πάσης φύσεως επιτρεπομένων από τον Κ.Ο.Κ. οχημάτων να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας ( διόδια).
Τα διόδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου , και εισπράττονται για λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:
3.1 Α/Κ Ιωαννίνων- Α/Κ Μετσόβου, Σταθμός Διοδίων Παμβώτιδας.
3.2 Α/Κ Ηγουμενίτσας –Α/Κ Ιωαννίνων (Τροποποίηση τμήματος), Σταθμός Διοδίων Τύριας.
3.3 Α/Κ Μετσόβου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) (Τροποποίηση τιμήματος), Σταθμός Διοδίων Μαλακασίου.
4. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα τέλη διοδίων στην Εγνατία Οδό

Αριθμ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και καθορισμός τελών διοδίων που εισπράττονται σε αυτούς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή διοδίων τελών και καθορισμός εισπραττόμενων τελών διοδίων
1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων του άρθρου 2 κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετήθηκαν επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων σε αυτήν οδικών αξόνων με την υπ’ αριθ. 6686/14-11-2014 (Β ́3086) κοινή υπουργική απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18.05.2017 (Β ́1867) και ισχύει, εκτός εάν άλλως προβλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή θέση σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.
2. Επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ οχημάτων να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια). Τα διόδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και εισπράττονται για λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3. Τα τέλη διοδίων επιβάλλονται για τα τμήματα:
3.1 Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ευζώνων,
3.2 Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής – Α/Κ Αλεξανδρούπολης, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μέστης,
3.3 Α/Κ Χρυσούπολης – Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής (Τροποποίηση τιμήματος), Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ιάσμου, 3.4 Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Ιεροπηγής.
3. Το ύψος του τέλους διοδίων ανά Μετωπικό Σταθμό Διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α ́93).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α 93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πίνακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα2. H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (1) ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.

4. Καθορίζουμε την απαλλαγή των ανέργων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α ́93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018.

Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Διαδικασία
1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.

2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, δια των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.