Τέλη για τα πιστοποιητικά βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη

Αριθμ. 112786/506 – ΦΕΚ Β 2545 – 24.09.2014

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 ν. 4164/2013 και ισχύει, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη (παράγραφος θ.1 της 199284/707/14.2.2010 απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2159Β΄) «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)»), καθορίζεται αναλόγως με το εμβαδόν του αιτουμένου ακινήτου δασικού χαρακτήρα, ως εξής:

1. Έως και 1.000 τ.μ., σαράντα (40) ευρώ.
2. Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εξήντα (60) ευρώ.
3. Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ.
4. Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ., διακόσια (200) ευρώ.
5. Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια (300) ευρώ.
6. Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια πενήντα (750) ευρώ.
7. Πάνω από 300.000 τ.μ., χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ.

Τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Μετά τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998, το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κτηματολογικά γραφεία.

Β. Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον χαρακτήρα έκτασης, που εμπίπτει στον προσωρινό δασικό χάρτη (άρθρο 17 παράγραφος 5 ν. 3889/2010 όπως ισχύει), εκδίδεται σχετική βεβαίωση πληροφοριακού περιεχομένου, σύμφωνα με την παράγραφο θ.2 της ανωτέρω απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την επισήμανση ότι αυτή έχει ισχύ μέχρι την τελική κύρωση του προσωρινού δασικού χάρτη και για την έκδοση της οποίας καταβάλλεται, κατ’ αντιστοιχία, το τέλος που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο Α μειωμένο κατά 50%.

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται αποκλειστικά από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Γ. Η υποχρέωση της έκδοσης και της μνημόνευσης του περιεχομένου των ανωτέρω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η τήρησή της, ισχύει απαρέγκλιτα μετά την κύρωση του δασικού χάρτη για τις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι και αφορούν σε σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς και για την εγγραφή, την μετεγγραφή ή την καταχώρηση των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή στα κτηματολογικά γραφεία και αφορούν, αποκλειστικά, σε εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα ή είναι κηρυγμένες αναδασωτέες ή αποτελούν άλση – πάρκα εντός σχεδίων πόλης. Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η κατά τα παραπάνω έκδοση και μνημόνευση για τις εκτάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Τα τέλη των ανωτέρω πιστοποιητικών αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο τμήμα της έκτασης με δασικό, αναδασωτέο χαρακτήρα ή άλσος – πάρκο εντός σχεδίου πόλης του ακινήτου που αφορά η αίτηση ή η σύνταξη συμβολαίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω υποχρέωση δεν είναι δεσμευτική ως προς την τήρησή της, και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 651/1977 στα νομίμως εκπονούμενα τοπογραφικά ή κτηματολογικά διαγράμματα.

Δ. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται υπέρ του εκδότη των πιστοποιητικών, ως εξής:
1. Στην περίπτωση που εκδότης είναι το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας, είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 2101000240000000000266718).

Σε όλα τα τριπλότυπα είσπραξης θα τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Ειδικός Φορέας Δασών».

2. Στην περίπτωση που εκδότης είναι το οικείο κτηματολογικό γραφείο, στο ίδιο, με σχετικό παραστατικό που εκδίδει αυτό.
Το ως άνω καταβαλλόμενο τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών στους κατά τα παραπάνω ΚΑΕ και λογαριασμό, κάθε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηματολογικού γραφείου, αφαιρουμένων κάθε φορά των δαπανών διαχείρισης – είσπραξης στις οποίες θα υποβληθεί ο φορέας είσπραξης.

Κατά την απόδοση των εισπραττομένων ποσών από τις ΔΟΥ παρακρατείται ποσοστό 10%, το οποίο αποδίδεται ως έσοδο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 3413.

Ε. Για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ενότητα θ΄ της 199284/707/14.2.2010 απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)» (ΦΕΚ 2159 Β΄).

Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 119404/504/06.09.2011 «Καθορισμός των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄)» (ΦΕΚ 2110Β΄) όμοια.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234Β΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21.06.2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141A΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/05.07.2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144A΄).
5. Την υπ’ αριθμό Υ48/8.7.2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 46/31.03.2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 79A΄).
7. Την υπ’ αριθμό Υ436/03.04.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831Β΄), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄) και την 23111/31.05.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 855Β΄) με την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α΄) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 7 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 11 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
14. Την ενότητα θ΄ της 199284/707/14.2.2010 (ΦΕΚ 2159Β΄) απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)».
15. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207Α΄) «Περί καταργήσεως του Ν. Δ/τος 349/1974, τροποποιήσεως των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
17. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
18. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού