Τέλη Πρακτικής σε Πτήση Εξέτασης

Αριθμ. Δ11/Γ/4694/4814 – ΦΕΚ B 714 – 17.03.2016
Καθορισμός τελών πρακτικής σε πτήση εξέτασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε «Τέλη Πρακτικής σε Πτήση Εξέτασης» σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και τιμές:

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/714_2016-pinakes-paravolo.pdf”]

2. Υπόχρεοι καταβολής των τελών είναι οι εκάστοτε εξεταζόμενοι των ως άνω κατηγοριών οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική σε πτήση εξέταση ή επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας.
3. Η πρακτική σε πτήση εξέταση των ως άνω κατηγοριών συμπεριλαμβάνει και την εξέταση σε συνθετικό μέσο−FSTD).
4. Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e−Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
5. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το Φορέα Δημοσίου: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αδειοδότησης.
6. Το προϊόν των τελών που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου(ΚΑΕ) 2535 του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Από την καταβολή των τελών απαλλάσσονται οι τακτικοί υπάλληλοι της Υ.Π.Α., το προσωπικό, χειριστές και τεχνίτες (μηχανικοί− avionics) της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και συναφών Κρατικών Υπηρεσιών.
8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/27000/10992/11−7−2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί καθορισμού τελών πρακτικής σε πτήση εξέτασης» (ΦΕΚ Β ́ 1316/27−7−2007)
9. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.