Θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2022

Θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2022

 

Αριθμ. Φ.424/5/350252/Σ.1097 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 661/15.02.2022
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι (1.000) στο Στρατό Ξηράς.
β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.
δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 

Αριθμ. Φ.424/6/350253Σ.1098 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 661/15.02.2022
Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των οπλιτών βραχείας περιόδου ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.
β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως