Τι αλλάζει στο δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΗΣ ΡΑΑΕΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 26 Απριλίου 2024, μέσω του συνδέσμου

https://www.rae.gr/diavoulefseis/84022/

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σημειώνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή, αποβλέπουν στην ικανοποίηση των σκοπών του δημοσίου συμφέροντος και στην διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για αλλαγή προμηθευτή χωρίς περιορισμούς αλλά και αφετέρου με την αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από στρατηγικούς κακοπληρωτές με ακόλουθο την συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους προμηθευτές
Προτάσεις προς διαβούλευση

Η ΡΑΑΕΥ κρίνει σκόπιμη τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των ακόλουθων ρυθμίσεων για την αναμόρφωση του πλαισίου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες σε ότι αφορά στη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, με σκοπό την διατύπωση Γνώμης στο ΥΠΕΝ κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 85 και 138 του ν. 4001/2011.

Ειδικότερα, προτείνεται η διαμόρφωση των άρθρων 42, 39, 15,18 και 28 του ΚΠΗΕ και του ΚΠΦΑ ως εξής:

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

Άρθρο 42
Δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή

«1. Η αλλαγή Προμηθευτή λαμβάνει χώρα μετά από έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από τον αντισυμβαλλόμενο Πελάτη. Κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη στον νέο Προμηθευτή, η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας δύναται να γίνει από τον νέο Προμηθευτή. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εξουσιοδότηση καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας νοείται η υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας με νέο Προμηθευτή και ως καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας νοείται η ηλεκτρονική υποβολή από τον νέο Προμηθευτή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή.

2. Ο νέος Προμηθευτής υποβάλλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Προμήθειας από απόσταση, ο Προμηθευτής προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υπαναχώρησης του Πελάτη.

3. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και το νέο Προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύμβασης Προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.

4. Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις ακόλουθες δύο:

(α) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί από τον Προμηθευτή στον Αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

(βα) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από τρεις (3) διαφορετικούς Προμηθευτές για την Βασική Κατηγορία των Οικιακών Πελατών.

(ββ) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από δύο (2) διαφορετικούς Προμηθευτές για τη Βασική Κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης