Τι προβλέπει για τους καλλιτέχνες ο νέος νόμος 5016/2023

Νόμος 5016/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 21/04.02.2023
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 70
Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού – Αντικατάσταση περ. α’δ παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4354/2015 – Μεταβατική διάταξη

1. Η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού:

α) των Ο.Τ.Α. και των εποπτευομένων νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού που υπάγονται στο παρόν, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το άρθρο 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), καθώς και τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) παραμένουν σε ισχύ.».

2. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 71
Πεδίο εφαρμογής π.δ. 85/2022 ως προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο Δημόσιο

Εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).