Τήρηση πρακτικών στις ποινικές δίκες με ηχογράφηση των συζητήσεων

Τήρηση πρακτικών στις ποινικές δίκες με ηχογράφηση των συζητήσεων

Σύστημα τήρησης πρακτικών στα ποινικά δικαστήρια με ηχογράφηση

 

Αριθμ. 6916 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 490/09.02.2021
Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της αποδεικτικής διαδικασίας και, ειδικότερα, των καταθέσεων των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων και της απολογίας των κατηγορουμένων.

2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με ηχογράφηση και αποηχογράφηση που διενεργούνται με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοηθητικού προσωπικού.

3. Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογράφησης από τους γραμματείς των δικαστηρίων δύναται να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

 
 

Για το σκοπό αυτό:

Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ και του συστήματος ηχογράφησης – αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε το έκθεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από το πρώτο σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο, στην περίπτωση που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ.

Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου αναγνωστέων κειμένων, καθώς και εγγράφων, που τα διάδικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, που να επιτρέπει την καταχώριση και την ανάκτησή τους.
Δημιουργείται η δυνατότητα λειτουργίας αναζήτησης επί ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.

Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της απόφασης, κλεισίματος της ημέρας και διάθεσης των πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρόσβασης παραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και στο ηχογραφημένο αρχείο.

Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δικαστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό αποθετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής (κεντρικό διακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών των ποινικών δικών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

5. Οι αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες λειτουργεί το σύστημα ηχογράφησης αποηχογράφησης, ανακοινώνονται με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 45304/15-01-2021 όμοια (Β’ 136).

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.