Τοπικές Ομάδες Υγείας ΤΟΜΥ. Λειτουργία και προσλήψεις προσωπικού

Τοπικές Ομάδες Υγείας ΤΟΜΥ. Λειτουργία και προσλήψεις προσωπικού

Λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) σε όλη τη χώρα

Με την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά η «Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), που προβλέπεται βάσει του σχεδιασμού να τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια, θα στελεχωθούν από περίπου 3.000 οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι) καθώς και από άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας). Η δαπάνη για τη λειτουργία των νέων δομών θα ξεπεράσει συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από το νέο ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους.Καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2162/23.06.2017)(Τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.37858 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1811/21.05.2018)

Η ΥΑ Αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2162/23.06.2017 Τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.37858 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1811/21.05.2018)

Προσλήψεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) – 2868 θέσεις εργασίαςΑιτήσεις έως και 25-08-2017

NOMOΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 115/07.08.2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5
Τοπικές Μονάδες Υγείας
1. Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Οι Το.Μ.Υ. στελεχώνονται από μία Ομάδα Υγείας.

2. Οι Το.Μ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής , με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν σκοπό:
α) την προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν,
β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,
γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους,
ε) την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και παραπομπή τους, εφόσον αυτό απαιτείται, στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία,
στ) την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών,
ζ) τη συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη μονάδα και κατ’ οίκον,
θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας – κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ.,
η) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
ι) την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων,
ια) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
ιβ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, που συντελείται με ευθύνη του οικείου περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ..

3. Το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού των Το.Μ.Υ. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., με κριτήρια ιδίως τη στελέχωση των Το.Μ.Υ., τον αριθμό των εν λειτουργία Μονάδων Π.Φ.Υ. στην περιοχή, τη μεταξύ τους εγγύτητα και τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Η ανωτέρω περί ωραρίου πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας».

4. Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Ομάδας Υγείας, ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ένας από το προσωπικό της Ομάδας Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου της Το.Μ.Υ. είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

ΣχετικάΝόμος 4461/2017 Διοικητική Οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας