Τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων

logo_ygeiasΑριθμ. Υ4α/οικ.16521 – ΦΕΚ Β 581 – 10.03.2014

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση θεμάτων τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α/1982) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας», όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 53 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1717/17-4-1986 (ΦΕΚ 328/Β/1986) απόφαση «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΚΕΣΥ».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ 1084/Β/1997) απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές κλινικές για την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 70800/17-7-2012 (ΦΕΚ 2214/Β/2012) απόφαση «Διαδικαστικά ζητήματα που αναφέρονται στα Κοχλιακά Εμφυτεύματα και εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακών εμφυτευμάτων».
7. Την υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 234ης/16-12-2011 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Γίνεται αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 12 απόφαση της 234ης/16-12-2011 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι στον Ασφαλιστικό τους Φορέα, για την εξέταση θεμάτων εμφύτευσης κοχλιακών.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
Α) Προεγχειρητικός έλεγχος παιδιών
1. Τυμπανόγραμμα.
2. Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους και ASSR (όταν είναι εφικτό).
3. Ωτοακουστικές εκπομπές.
4. Ακοομετρία οπτικής ενίσχυσης (visual reinforcement audiometry) όταν είναι εφικτή.
5. Μαγνητική και αξονική τομογραφία λιθοειδών.
6. Ωτορινολαρυγγολογική, παιδιατρική, παιδοψυχιατρική εκτίμηση (ή παιδοψυχολογική, όταν ενδείκνυται από τον παιδίατρο).
7. Λογοθεραπευτική εκτίμηση.
8. Τονικό ακοόγραμμα και ομιλητική ακοομετρία (όταν είναι εφικτή με ακουστικά βαρηκοίας).

Β) Προεγχειρητικός έλεγχος ενηλίκων
1. Τονική Ακοομετρία.
2. Ομιλητική Ακοομετρία με ακουστικά βαρηκοίας (όπου είναι εφικτό).
3. Αξονική τομογραφία λιθοειδών (χωρίς σκιαγραφικό) (υψηλής ευκρίνειας).
4. Μαγνητική τομογραφία σε ειδικές περιπτώσεις όπως υποψία κοχλιακής ωτοσκλήρυνσης, μετά από μηνιγγίτιδα.
5. Λογοθεραπευτική εκτίμηση.
6. Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ