«Τουρισμός για όλους» Αλλαγή πληρωμής του e-voucher

Αριθμ. 683 – ΦΕΚ τεύχος Β 201/15.01.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικράτειας «Πρόγραμμα -τουρισμός για όλους- έτους 2020» (Β’ 2393), όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα «Πρόγραμμα -Τουρισμός για όλους-, έτους 2020» (Β’ 2393), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 12181/30.07.2020 (Β’ 3155), 17247/11.11.2020 (Β’ 5149), 13784/30.07.2021 (Β’ 3547) και 23626/30.12.2021 (Β’ 695) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 13 «Διαδικασία πληρωμής e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ», τροποποιείται ως εξής:

«Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www.tourism4all. gov.gr έως 18.01.2024. Από 19.01.2024 τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον πάροχο αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 13Α».

2. Προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής:

«Άρθρο 13Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ εκτός ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Οι πάροχοι που δεν έχουν υποβάλει έως τη δημοσίευση της παρούσας οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), υποβάλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά, ως εξής:
I. Αίτηση πληρωμής.
II. Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη.
III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με το IBAN του λογαριασμού.
IV. Αντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή (ίδια συμμετοχή και επιδότηση) για κάθε ένα από τα vouchers που εξαργυρώθηκαν.
V. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος και την ακρίβεια των υποβεβλημένων στοιχείων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/ και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα τηρεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία των παρόχων και τα δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, αναλυτική κατάσταση των παρόχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.
3. Οι ανωτέρω καταστάσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 4875/2021.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά: «Τουρισμός για Όλους 2024». Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης