Τραπεζική αργία. Αναστολή όλων των πληρωμών που γίνονται στα δικαστήρια

Με Εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία απευθύνεται προς όλα τα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα ισχύει η τραπεζική αργία, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, τα οποία σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας θα αναβιώσει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων

Η Εγκύκλιος