Τραπεζική αργία. Συναλλαγές και εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000954ΕΞ2015/Χ.Π. 2775 – ΦΕΚ B 1458 – 10.07.2015
Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 (Α ́ 65), όπως ισχύει, και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα που θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό και οι ακόλουθες πράξεις:

α) η ημερήσια καταβολή ποσού, εντός του ορίου που ορίζεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 (Α ́ 65), στα άτομα με αναπηρία (άνω του 67%) πλην συνταξιούχων, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των υπό στοιχ. 2 και 3 αποφάσεων του διατακτικού της παρούσας,

β) η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ σε όλους τους δικαιούχους επιδομάτων ΑμΕΑ.

2. α) Οι κατά την παράγραφο 1 συναλλαγές των ΑμΕΑ θα γίνονται με την επίδειξη στο προσωπικό του πιστωτικού ιδρύματος οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου σε ισχύ, αποδεικτικού της αναπηρίας τους, όπως, ενδεικτικά, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ανώτατη υγειονομική επιτροπή κ.λπ.,

β) στην περίπτωση, κατά την οποία οι συναλλαγές της παραγράφου 1 της παρούσας γίνονται με δικαστικό συμπαραστάτη του δικαιούχου, είναι απαραίτητη, επιπροσθέτως, η επίδειξη σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.

3. Για την εφαρμογή της συναλλαγής της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 της παρούσας, προηγείται δημόσια ανακοίνωση του αρμόδιου ΟΤΑ ή προνοιακού ή ασφαλιστικού φορέα για την κατάθεση του επιδόματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

4. Στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 της παρούσας δεν εμπίπτουν όσοι δικαιούχοι είναι κάτοχοι κάρτας ανάληψης μετρητών από αυτόματες ταμειοληπτικές μηχανές (ΑΤΜ).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.