Τροποποιήσεις στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Τροποποιήσεις στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δύο τροποποιήσεις που αναφέρονται στην αναστολή καταβολής του ΚΕΑ και την εκ νέου υποβολή αίτησηςΗ πρώτη τροποποίηση

Αριθμ. Δ13/οικ./54653/2701 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4837/30.10.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 (ΦΕΚ Β ́ 2281) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Τι θα ισχύει από 01-11-2018. Δικαιούχοι

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 (ΦΕΚ Β ́ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ως εξής:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εάν μετά την αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, άρθρο 8 της παρούσης, επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού.

Στην τελευταία περίπτωση:

α) Εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος δικαιούται να επανυποβάλλει αίτηση τον επόμενο μήνα αυτού της ανάκλησης, αφού επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση μη επιστροφής τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές.

β) Εάν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής και με την προϋπόθεση, ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Μετά την πάροδο των έξι μηνών και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές.».

Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του παρόντος ορίζεται η 01.04.2019».

Άρθρο 2
Το άρθρο 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 235, του νόμου 4389/2016 (Α ́ 94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 (ΦΕΚ Β ́ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η δεύτερη τροποποίηση

Αριθμ. Δ13/οικ.54652/2700 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4837/30.10.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961/10/24.1.2017 (ΦΕΚ Β ́ 128) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (ΦΕΚ Β ́ 128) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ως εξής:

Άρθρο 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:

«Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η  αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η  αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές».

Άρθρο 2
Το άρθρο 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 235, του νόμου 4389/2016 (Α ́ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (ΦΕΚ Β ́ 128) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.