ΤΣΜΕΔΕ. Ρύθμιση για καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλισμένους

ΤΣΜΕΔΕ. Ρύθμιση για καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλισμένους

ΤΣΜΕΔΕ
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ–ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 38 Ν. 4331/2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 38 του ν. 4331/2-7-2015 προβλέπεται ειδικό καθεστώς ρύθμισης για την έναρξη καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες

Στην ειδική αυτή ρύθμιση οφειλών για λήψη σύνταξης μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την ισχύ του νόμου (2/7/2015) μέχρι 30/09/2015.

Το συνολικό ποσό της οφειλής (από ασφαλιστικές εισφορές) που ρυθμίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 50.000€ ενώ επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρθρ. 6 του π.δ. 258/1983

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή δεν καταβάλλει εφάπαξ ενός του διμήνου το ποσό της οφειλής που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, τα ποσά των συντάξεων που έχουν καταβληθεί κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση της οφειλής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.(Φ. 10043/οικ. 32743/812/17-7-15 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)