Βουλευτικές εκλογές 2015. Διευκρινήσεις για τους γεννηθέντες το έτος 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 389

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015»

Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και με αφορμή αρκετά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι στις εκλογές αυτές, όσων συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους το τρέχον έτος (δηλ. όσοι γεννήθηκαν το έτος 1997), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ ́ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α/15.3.2012).

Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω π.δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι «1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι «Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια
μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας».

Περαιτέρω η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας, ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου π.δ., το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι «Ο ∆ήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα από την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 8 του ως άνω π.δ., δηλαδή με βάση πιστοποιητικό του ∆ημάρχου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. (σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων από δημάρχους), περίπτωση, όμως, η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω για τους γεννηθέντες το έτος 1997