Βουλευτικές εκλογές 2015. Ψηφοφορία ναυτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 2131361003

Αθήνα 31 ∆εκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 51571

ΘΕΜΑ: «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

Αναφορικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, σας γνωρίζουμε ότι εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην 15297/15-4-2014 (Α∆Α : ΒΙΗΧΝ-Β6Ζ) κοινή απόφαση, των υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή αυτών