Βουλευτικές εκλογές 2019. Έλεγχος δαπανών υποψηφίων. Τραπεζικοί λογαριασμοί

Βουλευτικές εκλογές 2019. Έλεγχος δαπανών υποψηφίων. Τραπεζικοί λογαριασμοί

Τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων/ή και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α΄ 146) και ειδικότερα των άρθρων 1, 5 και 6, τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων αλλά και των υποψηφίων αντιπροσώπων της Βουλής, διακινούνται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να διατηρούν έναν έως τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρούνται αποκλειστικά σε έως τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα εδρεύοντα και εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας τους, ανοίγουν υποχρεωτικά έναν τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου κινούν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους, τον οποίο υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν, την ίδια μέρα με το άνοιγμα του λογαριασμού, στην Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Υπόδειγμα εντύπου γνωστοποίησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής

https://epitropielegxou.parliament.gr

Καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς (πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων) επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα, με ευθύνη των τραπεζών για τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση προς κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και υποψηφίους (παρ. 4 άρθρο 39 και άρθρο 40 ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α΄ 74) από:

α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια

β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, και

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

Το ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3023/2002, που συμμετέχουν σε γενικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε ποσό το είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε όλα τα κόμματα τακτικής χρηματοδότησης.

Το ανώτατο όριο δαπανών στις βουλευτικές εκλογές για κάθε υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3023/2002, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Για τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας, το ανώτατο όριο δαπανών ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 112 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών και ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (70.500€).

Οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, που είναι υποψήφιοι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, μπορούν να διατηρήσουν τον τραπεζικό λογαριασμό που είχαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους για τον ίδιο σκοπό.

Ωστόσο, έχουν την υποχρέωση να το γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Υπουργείο Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ.: 45523 / 14 Ιουνίου 2019