Wifi και laptop ή tablet στους δικαιούχους κοινωνικού μερίσματος

Από 4 Φεβρουαρίου 2015 το κουπόνι για τους δικαιούχους

e-inclusion.gr

Διαδικτυακός τόπος υλοποίησης της Δράσης e-inclusion.gr

05/01/2015 – Πρόσκληση ΤΕΕ
Δημοσιεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η Πρόσκληση για τη Δράση <<Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης>>

Αριθμ. Πρωτ. 71920/51 – ΦΕΚ B 3315 – 10.12.2014
Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,
αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

I. Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική).

II. Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.

III. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).

Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα – κατηγορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης.

Άρθρο 2
Φορείς της Δράσης
Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις καθώς και οι βασικοί όροι της σύμπραξης αυτής.

Άρθρο 3
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά πακέτο − κατηγορία, είναι:

− Ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική), μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.

− Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet / netbook / laptop), μέχρι 230 Ευρώ

− Υπηρεσίες υποστήριξης – συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον μέχρι 60 Ευρώ

Άρθρο 5
Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων
Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές ανά πακέτο − κατηγορία
Οι προδιαγραφές των πακέτων – κατηγοριών επιχορήγησης της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 7
Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος).

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 3 παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά  προκοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.

Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών, και καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης.

3. Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.

4. Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους

5. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της.

Το επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
που ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις καθώς και οι βασικοί όροι της σύμπραξης αυτής.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/12/3315_2014_wifi_kai_koinoniko_merisma.pdf”]