Υποβολή αιτήσεων για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Υποβολή αιτήσεων για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018 (Α΄102)Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Α΄167) και επανασυσταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4325/2015 (Α΄47), οι οποίοι:

α) μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015, ή

β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4547/2018 (12-6-2018), θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 (23-7-2013), δηλαδή από κατηγορία ΠΕ σε ΤΕ ή ΔΕ και από ΤΕ σε ΔΕ,

να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του 4172/2013.

Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν από την κατάργηση του κλάδου τους και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45).

Η υποβολή της αίτησης μετάταξης (παράρτημα) θα γίνει αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://mydocs.minedu.gov.gr

από 29-08-2018 έως και 07-09-2018.