Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου για την για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών του ∆ήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, του Νομού ΑττικήςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήμος Κηφισιάς, Εμμ.Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561, Κηφισιά Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Πομόνη Ιωάννη ή κ. Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007186, 2132007153 , 2132007155 , 2132007188).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Κηφισιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη