Προσλήψεις στον Δήμο Κομοτηνής

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια του ∆ήµου Κοµοτηνής, που εδρεύει στην Κοµοτηνή, διάρκειας τριών (3) µηνών

1 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής µέσα σε προθεσµία 6 ηµερών, ήτοι από 26-5-2017 µέχρι και την 31-5-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2531352443 και 2531352470.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες