Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων – 8 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) µήνες, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟ∆ΗΠ και του Κ∆ΑΠΜΕΑ Κοµαιθώ».

1 ΤΕ Εργοθεραπευτής/Εργοθεραπεύτρια.
1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής /Φυσιοθεραπεύτρια.
2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
4 ∆Ε Νυχτοφύλακες.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, 262 24 – Πάτρα ) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες

από τις 12/1/2018 έως και τις 17/01/2018, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Αγγελικής Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390.968 και 2610-390.961).

– – – –
Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και του ΚΔΑΠΜΕΑ Κομαιθώ».

1  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

7  ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών.

1  ΔΕ Οδηγός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων» (Γούναρη 76, 262 24 – Πάτρα ) κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Αγγελικής Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390.968 και 2610-390.961)

από τις 2/11/2017 έως και τις 7/11/2017