Προσλήψεις στον δήμο Βύρωνα – 4 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018», στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος«Αττική 2014-2020»- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Δήμο Βύρωνα, που εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ.
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ, Καραολή και Δημητρίου 36 – 44, Τ.Κ. 162 33 Βύρωνας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσίων και Εξυπηρέτησης Πολιτών υπόψιν κας Μαστρανδρέου Αργυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2008681-682).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βύρωνα και στα καταστήματα των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.