ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ). Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες