Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, για τα Μουσεία και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Χλεμούτσιου, τον Αρχαιολογικό Χώρο Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου.74 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

9 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 270 65 Αρχαία Ολυμπία, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ υπόψιν κ. Σπηλιόπουλου Χρήστου (τηλ.: 26240-22529).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Μουσεία και Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Ολυμπίας, Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο Κάστρου Χλεμούτσιου, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, Αρχαιολογικό Μουσείου Πύργου) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Πύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Πρόσληψη (17) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Μουσεία και στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας, στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρο Χλεμούτσι, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα στους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

15 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
1 ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 270 65 Αρχαία Ολυμπία, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ (τηλ.: 26240-22529).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Ανδραβίδας Κυλλήνης και Πύργου, στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.