Προσλήψεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Τεχνικών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται

να αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: prosopiko@ pasteur.gr και prosopiko. pasteur @ gmail.com

την σχετική Πρόταση – Δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.Η αποστολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2017

Το κείμενο της προκήρυξης