Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

ΙΚΑ
Εγκύκλιος 55/23-09-2013

«Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α/23.7.2013) με τις οποίες ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

Σκοπός του ΚΕΑΟ είναι:

α) η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

β) η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), που θα περιλαμβάνει το ύψος των οφειλόμενων ποσών, την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,

γ) η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο,

δ) ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.

Σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα οι αντίστοιχες οφειλές του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Οι οφειλές που διαβιβάζονται πρέπει να είναι μη ρυθμισμένες και άνω των € 5.000 (κύρια οφειλή και τυχόν επιβαρύνσεις).

Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Οι λοιπές οφειλές παραμένουν στους οικείους φορείς και εξακολουθούν να εισπράττονται από αυτούς.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

Το ΚΕΑΟ λειτουργεί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή, κατόπιν εκχώρησης της αρμοδιότητας αυτής.

Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε κεντρική και περιφερειακές.

Α. Η κεντρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) Διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, με αρμοδιότητα τη βεβαίωση κάθε είδους οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.

β) Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών, με αρμοδιότητα την υπαγωγή σε διακανονισμό των οφειλών και την παρακολούθηση της διαδικασίας εξόφλησης αυτών.

γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, με αρμοδιότητα τον καθορισμό κριτηρίων για το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς, των στοιχείων δεικτών απόδοσης, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Διατραπεζικό Σύστημα και από κάθε άλλη πηγή, με σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών.

δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων, τη διενέργεια πλειστηριασμών και την εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τη διενέργεια κάθε ενέργειας σχετικής με τις αρμοδιότητες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την παρακολούθηση της δικαστικής επίλυσης των υποθέσεων και την παροχή απόψεων στα δικαστήρια.

ε) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, Με αρμοδιότητα την κατάρτιση προϋπολογισμού, την κατανομή των πιστώσεων του, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την κατάταξη των εσόδων και δαπανών στους οικείους κωδικούς, την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού, τη λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων – αποθεματικών και ταμειακής διαχείρισης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεμάτων κατάστασης του προσωπικού, ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος διοικητικής ή γραμματειακής φύσης που αφορά στη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.

στ) Διεύθυνση Πληροφορικής, με αρμοδιότητα τον εξοπλισμό και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

Β. Περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούν τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων και οι ταμειακές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Κ.Ε.Α.Ο. θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν.4172/2013. Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται η ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν το Κ.Ε.Α.Ο. με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται θέματα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους σκοπούς του ΚΕΑΟ, αλλά και ειδικότερα θέματα διαδικασιών.

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

Των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. προΐσταται Συντονιστής τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται λεπτομερώς στις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Προκειμένου να συντονιστούν όλες οι δράσεις που είναι αναγκαίες για την εκκίνηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο., να καταγραφούν οι διαδικασίες και να επιλυθούν τα σχετικά ζητήματα, με την Α.Π.Ο28/7/9-9-2013 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία ξεκίνησε το έργο της στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ.

Ο κωδικός αριθμός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι (444).

Η Κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ στεγάζεται στο κτίριο της οδού Πειραιώς 28 (Τ.Κ.10437-ΑΘΗΝΑ).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και fax είναι:

1. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-52.91.701-708

2. 3ος Όροφος : 210-52.91.731-748

3. 4ος Όροφος : 210-52.91.709-730 και 210-52.91.749

4. 5ος Όροφος : 210-52.91.750-799

5. FAX : 210-52.91.735 και 210.52.91.744

Η διάρθρωση των διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο., οι ειδικότερες αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων της, καθώς και οι αρμοδιότητες των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ) για τις οφειλές που θα μεταβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο. θα κοινοποιηθούν με νεώτερη εγκύκλιο μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.735/781
admkeao@keao.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
210 – 52.91.734
εσωτ. 734

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.735
mitroo@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Μητρώου Οφειλετών
210 – 52.91.731
εσωτ.731

Τμήμα Δημιουργίας και Τήρησης Μητρώου Οφειλετών
210 – 52.91.739
εσωτ.739

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής
210 – 52.91.740
εσωτ.740

Τμήμα Ελέγχου
210 – 52.91.741
εσωτ.741

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.773
diakanonismos@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Διακανονισμού Οφειλών
210 – 52.91.766
εσωτ.766

Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
210 – 52.91.770
εσωτ. 770

Τμήμα Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης
210 – 52.91.767
εσωτ.767

Τμήμα Ειδικών Θεμάτων
210 – 52.91.769
εσωτ.769

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.735
analysis@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου
210 – 52.91.737
εσωτ.737

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μέτρησης Απόδοσης
210 – 52.91.736
εσωτ.736

Τμήμα Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
210 – 52.91.744
εσωτ.744

Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
210 – 52.91.743
εσωτ.743

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.709
anagkastika@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης
210 – 52.91.718
εσωτ.718

Α΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
210 – 52.91.749
εσωτ.749

Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
210 – 52.91.714
εσωτ.714

Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
210 – 52.91.712/713
εσωτ.712/713

Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
210 – 52.91.716/717
εσωτ.716/717

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
210 – 52.91.714/718
εσωτ.714/718

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Εσόδων (Ποινική)
210-52.91.761-4
εσωτ.761,762,763,764
210-32.39.935

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.758
oikonomiko@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης
210 – 52.91.760
εσωτ.760

Τμήμα Εσόδων και Λογιστηρίου
210 – 52.91.756
εσωτ.756

Τμήμα Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου
210 – 52.91.753
εσωτ.753

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας
210 – 52.91.779
εσωτ.779
210 – 52.91.777
εσωτ.777

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ)
210 – 52.91.726
pliroforiki@keao.gov.gr

Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής
210 – 52.91.721/722
721/722

Τμήμα Σχεδιασμού και Ελέγχου
210 – 52.91.780
εσωτ.780

Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας
210 – 52.91.729
εσωτ.729

Τμήμα Επικοινωνίας
210 – 52.91.730
εσωτ.725
210 – 52.91.724
εσωτ.727

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ

Τηλέφωνο fax e-mail
Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ (Αγ. Κων/νου 16 / 10431 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.28.797 210 – 52.02.783 1tameio@otenet.gr
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ (Μενάνδρου 41 – 43 / 10437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.37.116 210 – 52.39.685 ikadtam@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βαλαωρίτου 38 / 54 625- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2310 – 50.24.22 2310 – 50.24.28 /
53.54.14
ikatamth@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κέκροπος 6 – 8 / 18531 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 210 – 42.26.884 210 – 41.11.779 ikaesoda@hol.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΒΟΛΟΥ (Θρακών 20 – Κουντουριώτου / 38 333 – ΒΟΛΟΣ) 2421 – 09.72.16/17 2421 – 02.51.12 ikavolou@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Κελεού & Μιαούλη / 19 200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 210 – 55.14.766/737 210 – 55.62.935 ikaelefs@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,
Εσταυρωμένος / 71 500 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ)
2810 – 30.36.68/78 2810 – 30.36.70 ikahrak@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Παύλου Μελά 34 / 45 444 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2651 – 05.96.19/45 2651 – 02.84.94 ioan-ika@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (Φιλικής Εταιρείας 6 / 65 403 – ΚΑΒΑΛΑ) 2510 – 45.05.83 2510 – 23.02.11 ikakaval@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Φιλελλήνων 38 / 24 100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 2721 – 06.33.47/48 2721 – 02.08.06 ika102@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ιεζεκιήλ 38Α / 43 100 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 2441 – 06.48.25/26 2441 – 06.48.40 ikakard@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ερμού & Λιούφη – Στοά / 50 100 – ΚΟΖΑΝΗ) 2461 – 02.99.76 2461 – 02.41.08 ikakoz@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υψηλάντου 2 / 69 100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 2531 – 05.92.29 2531 – 08.13.39 ikakom@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΛΑΜΙΑΣ (Θερμοπυλών 72 / 35 100 – ΛΑΜΙΑ) 2231 – 05.64.35/36 2231 – 04.57.75 ikalamia@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ασκληπιού 29 & Πατρόκλου / 41 222 – ΛΑΡΙΣΑ) 2410 – 56.31.46/47 2410 – 53.76.10 ikalar@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Πλατεία Μαρτύρων / 81 100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 2251 – 02.09.69 2251 – 02.09.69 ikamytil@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΠΑΤΡΑΣ (Γούναρη & Κορίνθου 331 / 26 222 – ΠΑΤΡΑ) 2610 – 36.72.21 2610 – 36.72.21 ikapatra@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΡΟΔΟΥ (3ο Χιλ. Εθν. Οδού Ρόδου – Λίνδου / 85 100 – ΡΟΔΟΣ) 2241 – 08.83.13/15 2241 – 08.83.27 ikarodos@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (2ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης / 22 100 – ΤΡΙΠΟΛΗ) 2710 – 39.19.71 2710 – 39.19.68 ikatrip@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Πλατεία Αγ. Βαρβάρας / 34 100 – ΧΑΛΚΙΔΑ) 2221 – 06.61.15 2221 – 08.58.61 ikachalk@otenet.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΧΑΝΙΩΝ (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 99 – 73 100 – ΧΑΝΙΑ) 2821 – 02.45.78 2821 – 02.45.81 ikahania@otenet.gr