ΟΑΕΔ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη Σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη Σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ∆) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, µε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2018- 2019,καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση,

από τη Δευτέρα 09-07-2018 έως τη Δευτέρα 23-07-2018,

µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραμικά

2. Αγιογραφία

3. ∆ερµάτινων ειδών

4. Ξυλουργική

5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)

6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων

7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί µόνο ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορούν τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕ∆ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.