Προγράμματα Σπουδών της Β τάξης ΕΠΑΛ

Αριθμ. 160604/Γ2 – ΦΕΚ B 2772 – 16.10.2014

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού της Β τάξης ΕΠΑΛ