Προσλήψεις στον Δήμο Αμύνταιου – 2 θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμύνταιου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) που εδρεύει στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας.

1  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.

1  ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Νέες εργατικές Κατοικίες – εγκαταστάσεις ΕΠΑΛ (τηλ. Επικοινωνίας: 23860 20044), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:Γρ.Νικαλαϊδη 2 Αμύνταιο, Τ.Κ. 53200 απευθύνοντας την στην Δημοτική Κοινωφελή επιχειρηση Δήμου Αμυνατιου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) υπόψις κας Γοράντη Ειρήνης (τηλ. Επικοινωνίας: 23860 20044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.