Προσλήψεις στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής

Προσλήψεις στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι (18) Καθηγητών μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣμΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & μΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

102 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ -ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

103 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

104 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & μΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

105 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ-ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ Έως 9 μήνες από την 01

106 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ & ΤΣΕμΠΑΛΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

107 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

108 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

109 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ- ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

110 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΑΡμΟΝΙΟΥ & ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

111 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 04

112 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

113 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ μΟΝΩΔΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

114 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ μΟΥΣΙΚΗΣ & ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ μΟΥΣΙΚΗΣ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

115 ΟΡΓΑΝΙΣμΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗμΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ μΟΥΣΙΚΗΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ μΠΑΣΟΥ Έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2019 01

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥμμΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης, ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της οικείας ανακοίνωσης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 15-09-2018 έως και 24-09-2018.

Η παραλαβή των αιτήσεων από την υπηρεσία μας θα γίνεται τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 24-09-2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΟΠΑΝ (www.opandni.gr)

 

Η προκήρυξη