Προσλήψεις στον Δήμο Αποκορώνου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αποκορώνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκώνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Δευτέρα 20/08/2018 έως και Τετάρτη 29/08/2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αποκορώνου, Βρύσες Αποκορώνου, ΤΚ 73007 Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπ’ όψιν κ. Ταλαιπώρου Μαρίας. (Τηλ. 2825340319).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου (Νηπιαγωγός), προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τον Παιδικό Σταθμό στους Αρμένους ΑποκορώνουΟι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου (υπόγειο δημοτικού καταστήματος Βρυσών Αποκορώνου, τηλ.28253 40314) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μπραουδάκης Ευάγγελος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:15.

Η παρούσα θα αναρτηθεί για 5 ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Αποκορώνου και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 7 Απριλίου 2018.

 

 

Πρόσληψη3 (τριών ) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα υποβληθούν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αποκορώνου (Βρύσες Αποκορώνου) τηλέφωνο: 2825340308 Υπεύθυνη κ. Αικ. Κοτσιφάκη καθώς και στην αντίστοιχη σχολική μονάδα μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017