Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – 40 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.20 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου
4 ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ
4 ΔΕ Ξυλουργών
4 ΔΕ Σιδεράδων
4 ΔΕ Οικοδόµων

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται (από 12-02-2018 έως και 16-02-2018) στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υλοποίηση του έργου «BLUES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS+

1 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών για το «BLUES One Stop Shop Portal».
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος στον τοµέα Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειες.
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος στον τοµέα του Τουρισµού Κρουαζιέρας και της Ναυτιλίας.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά, από 12-02-2018 έως και 23-02-2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018. Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο – Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά, από 09-02-2018 έως και 19-02-2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συµβάσεων και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.

1 Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης.
2 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK.
2 Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 08-11-2017 έως και 22-11-2017.Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 22 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου,

εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08-11-2017 έως και 22-11-2017