Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – 6 θέσεις εργασίας

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συµβάσεων και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.

1 Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης.
2 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK.
2 Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 08-11-2017 έως και 22-11-2017.

 Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 22 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου,

εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08-11-2017 έως και 22-11-2017

Το κείμενο της προκήρυξης