Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:– Έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]

– Έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών/Γαλλικών [Arabic/French Interpreter]

– Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού [Farsi/Dari/Pashtou/Urdu Interpreter]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: – αυτοπροσώπως – με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/07/2018 έως και τις 16/07/2018 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

Πληροφορίες: κ. Κανάκης Νικήτας [210-4101753, 210-4101760] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

 

 

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ως Επιστηµονικό συνεργάτη για το 1ο πακέτο εργασίας: «Χωρική ανάλυση στις πόλεις πρωτοπόρους και στις πόλεις ακολούθους», για την υλοποίηση του έργου ‘Progireg’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος HORIZON 2020.Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος -HORIZON 2020- υλοποιείται το έργο µε τίτλο -productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration- και ακρωνύµιο -proGIreg-, στο οποίο ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος.

Στο έργο, συνολικού προϋπολογισµού 10.432.512,01 € συµµετέχουν 35 εταίροι από 11 χώρες και θα διαρκέσει 60 µήνες και συγκεκριµένα από 01-06-2018 έως 31-05-2023.

Απαιτούµενα Προσόντα

1. Πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

2. 15ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.

3. Εµπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου και ε) σχεδιαστικών προγραµµάτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.,

από 11-07-2018 έως και 20-07-2018.

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

 

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.20 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου
4 ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ
4 ΔΕ Ξυλουργών
4 ΔΕ Σιδεράδων
4 ΔΕ Οικοδόµων

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται (από 12-02-2018 έως και 16-02-2018) στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υλοποίηση του έργου «BLUES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS+

1 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών για το «BLUES One Stop Shop Portal».
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος στον τοµέα Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειες.
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος στον τοµέα του Τουρισµού Κρουαζιέρας και της Ναυτιλίας.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά, από 12-02-2018 έως και 23-02-2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018. Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο – Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά, από 09-02-2018 έως και 19-02-2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συµβάσεων και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.

1 Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης.
2 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK.
2 Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 08-11-2017 έως και 22-11-2017.Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 22 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου,

εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08-11-2017 έως και 22-11-2017