Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Πρόσληψη εκατόν επτά (107) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) 3

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων) 2

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) 2

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 52

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για όλους τους υποψηφίους:

1. Αίτηση.

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 4. Βεβαίωση Ανεργίας.

Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, επιπρόσθετα:

1. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.

2. Η απαιτούµενη ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,

3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),

4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).

5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και

• Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και

• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 13-11-2018 έως και 22-11-2018.