Προσλήψεις στο δήμο Πατρέων – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο δήμο Πατρέων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του ∆ήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού ΑχαΐαςΘΕΣΕΙΣ 

δέκα (10)  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναμικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613610291, 235).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πατρέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη