ΕΡΤ. Πρόσληψη 51 συμβασιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η ΕΡΤ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της ΕΡΤ ΑΕ και μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της ΕΡΤ ΑΕ (ert.gr)

Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075992 από 09:00 – 17:00 ή μέσω email στο [email protected].

Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075953 από 09:00 – 17:00

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της ταχθησόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η ΕΡΤ ΑΕ επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις σύμφωνα με τα προσόντα του