ΑΑΔΕ. Προκήρυξη εξετάσεων για εκτελωνιστές

ΑΑΔΕ. Προκήρυξη εξετάσεων για εκτελωνιστές

Διαγωνισμός για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Ηρακλείου του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί Εκτελωνιστών» , που έχει έδρα το Ηράκλειο , στο Τελωνείο Ηρακλείου και περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου , Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου
Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει στο Τελωνειακό Κατάστημα Ηρακλείου, το πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.718/77 και το άρθρο 3 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

β. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοτίμου προς ταύτα σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να μη έχουν καταδικασθεί, ούτε να διώκονται γι’ αδικήματα των υπό της παρ. 1 του άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων σε συνδυασμό και με την παρ. 8 του αυτού άρθρου.

δ. Να μη έχουν απολέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστή ή του ασκουμένου εκτελωνιστή, συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστή, ούτε να τελούν υπό έκτιση πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαιρέσεως τούτων.

ε. Να μη τελούν υπό πτώχευση, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται εις το πρόσωπον του υποψηφίου κατά την ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού.

Η συνδρομή των ανωτέρω υπό γ’, δ’ και ε’ προϋποθέσεων, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 05 Ιουλίου 2019 να υποβάλλουν στην Τελωνειακή περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77, Ηρακλείου , που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα Ηρακλείου, την αίτηση που επισυνάπτεται καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση «[email protected]»

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, o υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει η vα αποστείλει εvτος τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (γραμμάτια είσπραξης του T.Π. & Δ. , φωτογραφίες, υπεύθυνη δήλωση).

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του υποψηφίου, την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως και την ημερομηνία που θα έχει συνταχθεί.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) Την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:

–  Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά.

–  Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

–  Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής

β) Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία του

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

δ) Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 € υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.

ε) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν κατέθεσαν ή κατέθεσαν ελλιπή τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (δ) δικαιολογητικά, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας τους που να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην Δ19Γ5046811 ΕΞ2012/12- 12-2012 Α.Υ.Ο.:

α) Τελωνειακή Νομοθεσία: Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 952/2013) και σχετική νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εκτελεστικός Κανονισμός Εφαρμογής (Καν. 2447/2015).

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί (Καν. 2446/2015 και Καν. 341/2016) και Εθνικός τελωνειακός κώδικας (Ν.2960/01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου – Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.

γ) Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 « Περί Εκτελωνιστών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τον έλεγχο των αιτήσεων, τα καταστήματα διεξαγωγής του διαγωνισμού και την γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των ταυτοτήτων των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.

Η προκήρυξη