Άδεια εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών για επένδυση

Άδεια εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών για επένδυση

Αριθμ. 46440/19 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4155/12.11.2019
Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός

1. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 12 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, για τον καθορισμό δικαιολογητικών και διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Γ του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει άυλη επένδυση (επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση) σε μία από τις υποπεριπτώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει (εφεξής «κατηγορίες επένδυσης της παρ. Γ»).

Άρθρο 2
Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση»

1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις υποπεριπτώσεις της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει («κατηγορίες επένδυσης της παρ. Γ»).

2. Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1, υποβάλλεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής του επενδυτή αίτηση, η οποία συνοδεύεται από:

α) Δήλωση του αιτούντος με τα στοιχεία του,
β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα αυτού,
γ) τα γενικά δικαιολογητικά της αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014 (B’ 1820) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου μακράς διάρκειας (VISA – Τύπου D)», καθώς και
δ) τα ειδικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης που ορίζονται στην παρ. 3.

Ο επενδυτής δύναται να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης σε μια από τις «κατηγορίες επένδυσης της παρ. Γ», και πάντως το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την έναρξη πραγματοποίησης αυτής.
Η προξενική αρχή, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή της αίτησης με τα δικαιολογητικά, διαβιβάζει αυτή με συνημμένα τα δικαιολογητικά α), β), και δ) στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, εκδίδει τη σχετική πιστοποίηση, την οποία διαβιβάζει προς την προξενική αρχή με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου «Α5. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».

3. Τα ειδικά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης τα οποία συνοδεύουν την αίτηση της παρ. 2 είναι κατά «κατηγορία επένδυσης της παρ. Γ» τα εξής:
α. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα:
Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την εταιρεία στην οποία επένδυσε και τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών ή ομολόγων που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτηση των συγκεκριμένων τίτλων (μετοχών ή ομολόγων) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
β. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
i. Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά: Βεβαίωση της εταιρείας (ΑΕΕΑΠ) με τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε (νοούμενης ως αύξησης και της καταβολής του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους από την απόκτηση αυτών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ii. Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά ισχύουν, όσα ορίζονται στην περίπτωση α.
γ. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον περιλαμβάνονται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει.
I. Απόκτηση μετοχών σε ΕΚΕΣ:
I.i) Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, βεβαίωση της ΕΚΕΣ με τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του κεφαλαίου της στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους από το χρόνο απόκτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
II.ii) Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. α.
II Απόκτηση μεριδίων σε ΑΚΕΣ:
II.i) Βεβαίωση του διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τον αριθμό των μεριδίων και το κεφάλαιο που εισέφερε ο επενδυτής στον ΟΕΕ για την απόκτηση αυτών, το χρόνο κτήσης, τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και τη συνολική δέσμευση του επενδυτή.
II.ii) Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί το θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με τα στοιχεία του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του επενδυτή (σε περίπτωση που απαιτείται) και επικυρωμένη κίνηση του λογαριασμού αυτού από τη δημιουργία του και μέχρι τουλάχιστον την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ΙI.i.
δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και το θεματοφύλακά τους.
Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αγορά ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, τον αριθμό, την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ε. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
i. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τα στοιχεία της προθεσμιακής κατάθεσης, το αρχικό ύψος και τη διάρκειά της, καθώς και την ύπαρξη πάγιας εντολής ανανέωσης.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
στ. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.
i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή στην οποία βεβαιώνεται η δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη για πραγματοποίηση επένδυσης της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, καθώς και ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση αυτή τίτλους. Στη βεβαίωση θα παρατίθενται επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης και την κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
ζ. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει.
i. Βεβαίωση από το διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, τον αριθμό των μεριδίων και την αξία αυτών, το χρόνο κτήσης, καθώς και τη διακράτηση αυτών από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο το αμοιβαίο κεφάλαιο τηρεί τον μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό, για τη μεταφορά σε αυτόν του ποσού της παραπάνω συμμετοχής του επενδυτή και, σε περίπτωση ξένου νομίσματος, το αντίστοιχο ποσό μετατροπής του σε ευρώ με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός, που θεωρείται ως η αξία κτήσης των μεριδίων για την παρούσα «κατηγορία επενδύσεων της παρ. Γ».
η. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει.
i. Βεβαίωση από το διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτόν, τον αριθμό των μετοχών ή μεριδίων, την αξία και ημερομηνία κτήσης αυτών και τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων τηρεί τον μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό, για τη μεταφορά σε αυτόν του ποσού της παραπάνω συμμετοχής του επενδυτή και σε περίπτωση ξένου νομίσματος το αντίστοιχο ποσό μετατροπής του σε ευρώ με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός, το οποίο θεωρείται ως η αξία κτήσης για την παρούσα «κατηγορία επενδύσεων της παρ. Γ».

4. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή και εφόσον έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να είναι νομίμως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 πρέπει να είναι πρόσφατα και πάντως όχι προγενεστέρα του ενός μηνός κατά το χρόνο υποβολής τους και των τριών μηνών κατά το χρόνο έκδοσης βάσει αυτών της σχετικής πιστοποίησης. Σε περίπτωση που μέχρι την εξέταση του αιτήματος παρέλθει το χρονικό αυτό όριο, απαιτείται η εκ νέου υποβολή πρόσφατων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Χορήγηση άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση»

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η αίτηση συνοδεύεται από τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από πρόσφατη πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πραγματοποίηση και διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται, επίσης, πρόσφατη πιστοποίηση αναφορικά με τη διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης κατά τα ανωτέρω.

2. Η απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής κοινοποιείται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παρακολούθηση της διακράτησης της επένδυσης.

3. Η άδεια διαμονής δεν χορηγείται, δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

4. Προκειμένου να εκδοθεί από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πιστοποίηση περί της πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης για τους σκοπούς της παρ. 1, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία αυτή αίτηση συνοδευόμενη από αντίγραφο της θεώρησης εισόδου ή της ισχύουσας άδειας διαμονής κατά περίπτωση, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται αποστέλλεται στον αιτούντα με κοινοποίηση στη Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 4
Ειδικές Περιπτώσεις

Ι. Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση από νομικό πρόσωπο.
Ι.1 Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο σε μία από τις υποπερ. α’ έως στ’ της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 («κατηγορίες επένδυσης παρ. Γ»), επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ως εξής:
α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με αυτό που ορίζεται για τη συγκεκριμένη υποπερίπτωση της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/14 όπως ισχύει, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών
μεριδίων.
β) για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι τριών (3) πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού. Ο ανώτατος αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο, ορίζεται κατά κατηγορία επένδυσης της παρ. Γ, ως ακολούθως:

Απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. Γ»
(Υποπερίπτωση της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει)
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1 άδεια 2 άδειες 3 άδειες
α έως ε Τουλάχιστον 800.000 € Τουλάχιστον 1.600.000 € Τουλάχιστον 2.400.000 €
στ Τουλάχιστον 1.600.000 € Τουλάχιστον 3.200.000 € Τουλάχιστον 4.800.000 €

Ι.2 Σε περίπτωση που ο επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου της παρ. 2 του άρθρου 2 ή η αίτηση για πιστοποίηση της πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης της παρ. II του παρόντος άρθρου υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 για τον αιτούντα και την επένδυση του νομικού προσώπου, καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i) Δήλωση του νομικού προσώπου με τα στοιχεία αυτού, και για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο τους προτεινόμενους για άδεια εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα πολίτες τρίτης χώρας (μέτοχοι ή στελέχη).
ii) Πιστοποιητικό, από οικείο Επιμελητήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία του, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα πρόσωπα που το δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Σε περίπτωση που η σύνθεση του Δ.Σ. και τα πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία δεν δύναται να προκύψουν από το ως άνω πιστοποιητικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης, προσκομίζονται άλλα κατά περίπτωση στοιχεία τεκμηρίωσης.
iii) Τελευταίες επίσημες οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου υπογεγραμμένες αρμοδίως, συνοδευόμενες από την έκθεση των ορκωτών λογιστών, εφόσον αυτό προβλέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης.
iv) Σε περίπτωση ημεδαπού νομικού προσώπου τα κατά περίπτωση αναλόγως της νομικής του μορφής στοιχεία τεκμηρίωσης της εταιρικής σύνθεσης.
v) Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, αντίγραφο πρακτικών πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την άδεια εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα του συγκεκριμένου ατόμου με αναφορά της ιδιότητας αυτού (μέτοχος ή και στέλεχος).
Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατ’ αναλογία όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2.
Επίσης τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων i και ii και v πρέπει να είναι πρόσφατα και πάντως όχι προγενέστερα του διμήνου κατά το χρόνο υποβολής τους και του εξαμήνου κατά το χρόνο έκδοσης βάσει αυτών της σχετικής πιστοποίησης. Σε περίπτωση που μέχρι την εξέταση του αιτήματος παρέλθει το χρονικό αυτό όριο, απαιτείται η εκ νέου υποβολή πρόσφατων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού Υπηρεσία.
II. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.
Οι επενδυτές του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αίτηση για πιστοποίηση πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 και, σε περίπτωση που ο επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά της παρ. Ι.2 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου αυτή να εκδώσει τη σχετική πιστοποίηση.

Άρθρο 5
Έλεγχος πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης και την παρακολούθηση αυτής μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η παραπάνω Υπηρεσία ενημερώνει τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για κάθε μεταβολή στη διακράτηση της επένδυσης.
2. Οι πολίτες που έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για «επένδυση σε τίτλους ή κατάθεση» οφείλουν:
α) Να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), τυχόν μεταβολές στη διακράτηση της επένδυσης για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εντός δύο μηνών από το χρόνο που έγινε η μεταβολή, με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο να γνωστοποιούν στην ίδια Υπηρεσία και εντός της ίδιας προθεσμίας τυχόν μεταβολή στην ιδιότητα που έχει σε αυτό (μέτοχος ή στέλεχος) το άτομο που έχει λάβει την άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
β) να υποβάλουν κατά το πρώτο δίµηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) ετήσια αναφορά για το προηγούμενο έτος και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, με περίοδο αναφοράς το έτος αυτό κατ’ αναλογία. Επίσης, σε περίπτωση που ο επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο, το δικαιολογητικό i και για ημεδαπό νομικό πρόσωπο επιπλέον το δικαιολογητικό iv της παρ. Ι.2 του άρθρου 4. Ο επενδυτής και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία και οποτεδήποτε άλλοτε αυτά ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Σε περίπτωση που επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο, αυτό είναι αλληλεγγύως υπόχρεο με τον πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής στην Ελλάδα για την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2.
4. Η μη γνωστοποίηση των μεταβολών κατά την
περ. α) ή και η μη υποβολή ετήσιας αναφοράς κατά την περ. β) αποτελούν λόγο ανάκλησης της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας.

Άρθρο 6
Κατάλογοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που εμπίπτουν στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει

1. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζονται κατάλογοι στους οποίους περιλαμβάνονται ύστερα από αίτησή τους οι ΑΕΕΑΠ της υποπερ. β’, οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερ. γ’, τα Αμοιβαία Κεφάλαια της υποπερ. ζ’ και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερ. η’ της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, καθώς και τυχόν άλλες μορφές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχουν προστεθεί σύμφωνα με την περ. 2 της ιδίας παραγράφου (εφεξής «οργανισμοί»), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε η συμμετοχή σε έναν από αυτούς κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο να συνιστά επιλέξιμη επένδυση για χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής.
2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται από τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α. Έκθεση παρουσίασης του «οργανισμού».
β. Το καταστατικό σύστασης ή και τον κανονισμό του «οργανισμού» και τυχόν τροποποιήσεις, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην σχετική υποπερ. της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
γ. Τα παραστατικά αδειοδότησης του «οργανισμού» ή εγγραφής του στα σχετικά μητρώα και τα στοιχεία αδειοδότησης του διαχειριστή, όπου υπάρχει, καθώς και στοιχεία επιβεβαίωσης ότι αυτά παραμένουν σε ισχύ.
δ. Βεβαίωση από το μητρώο εταιρειών της χώρας εγκατάστασης για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον «οργανισμό», καθώς και το διαχειριστή, όπου υπάρχει.
ε. Δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας στην οποία δημοσιεύονται τα στοιχεία του «οργανισμού» και της εποπτεύουσας την Κεφαλαιαγορά Αρχής στη χώρα εγκατάστασης αυτού και του διαχειριστή, εφόσον υπάρχει.
στ. Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή, όπου προβλέπεται, για την πραγματοποίηση των επενδύσεων σε τίτλους οι οποίοι εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα στοιχεία για τη δημιουργία μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη για τη σχετική «κατηγορία επενδύσεων της παρ. Γ».
ζ. Τα στοιχεία του μοναδικού λογαριασμού που υποχρεούται να τηρεί ο «οργανισμός» σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, όπου προβλέπεται, και τη σύμβαση με αυτό στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην σχετική υποπερίπτωση της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
η. Τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις και τον Πίνακα Επενδύσεων του οργανισμού, αρμοδίως υπογεγραμμένα, συνοδευόμενα από την έκθεση ορκωτών λογιστών όπου προβλέπεται βάσει της κείμενης στη χώρα εγκατάστασης νομοθεσία ή άλλως εφόσον υπάρχει.
3. Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει τα υποβληθέντα από τον «οργανισμό» δικαιολογητικά και όπου απαιτείται ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ερώτημα προς αυτήν σε θέματα αρμοδιότητάς της. Εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ο «οργανισμός» προστίθεται στους κατάλογους της παρ. 1, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm), κατόπιν απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων του ιδίου Υπουργείου.
4. Ο «οργανισμός» μετά την έκδοση της πιστοποίησης υποχρεούται:
α) να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), τυχόν μεταβολές του καταστατικού του, καθώς και των αδειδοτήσεων αυτού και του διαχειριστή εφόσον υπάρχει, εντός δύο μηνών από το χρόνο που έγινε η μεταβολή, με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης,
β) να υποβάλει κάθε έτος εντός διμήνου από την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) ετήσια αναφορά για το παρελθόν έτος (έτος αναφοράς), συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
β.1) Ετήσια έκθεση του «οργανισμού» ή του διαχειριστή για τον «οργανισμό» κατά περίπτωση, στην οποία να τεκμηριώνεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη σχετική υποπερίπτωση της περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.
Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από τους Πίνακες Επενδύσεων και τις οικονομικές καταστάσεις του «οργανισμού» για το έτος αναφοράς και από την έκθεση ορκωτών λογιστών από την οποία τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στην έκθεση.
β.2) Βεβαίωση του διαμεσολαβητή, όπου προβλέπεται, για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του «οργανισμού» κατά το έτος αναφοράς, στην οποία βεβαιώνεται ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές αφορούσαν αποκλειστικά προβλεπόμενους στην σχετική «κατηγορία επένδυσης της παρ. Γ» τίτλους και αναφέρονται τα στοιχεία της μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και τα στοιχεία του Τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για τις συναλλαγές καθώς και το συνολικό ύψος συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων, το υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς και το μέσο υπόλοιπό του κατά την
περίοδο αυτή.
β.3) Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στην οποία τηρείται ο μοναδικός αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός του «οργανισμού», όπου προβλέπεται, για την κίνηση αυτού, στην οποία αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την λήξη της περιόδου αναφοράς και το μέσο ετήσιο υπόλοιπο κατά την περίοδο αυτή.
5. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις της παρ. Γ του ν. 4251/2014 όπως ισχύει και την παρούσα απόφαση αποτελεί λόγο διαγραφής του οργανισμού από τους καταλόγους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο οργανισμός διαγραφεί από τους καταλόγους, οι επενδυτές που έχουν λάβει άδεια διαμονής εκ της συμμετοχής τους σε αυτόν παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τη διακράτηση της επένδυσης.

Άρθρο 7
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.