Άδεια για θαλάσσιο δαχτυλίδι σκι αναψυχής

Άδεια για θαλάσσιο δαχτυλίδι σκι αναψυχής

Ως «περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι» νοείται ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκέπαστρου (σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του), που φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι καθήμενοι επιβαίνοντες και το οποίο περιστρέφεται κατά την έλξη του
Αριθμ. 2133.3/3680/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Β 67/22.01.2019
Καθορισμός όρων – προϋποθέσεων κίνησης και κυκλοφορίας καινοφανούς Θαλάσσιου Μέσου Αναψυχής «Περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι» για εκμίσθωση και για χρήση προς ατομική αναψυχή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιτρέπουμε την ατομική χρήση και την εκμίσθωση του καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής «περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι», όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 2

Ως «περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι» νοείται ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκέπαστρου (σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του), που φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι καθήμενοι επιβαίνοντες και το οποίο περιστρέφεται κατά την έλξη του.

Άρθρο 3

1. Απαγορεύεται η χρήση του:

α. Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα, επιτρέπεται η επιβίβαση σε αυτά, μετά από συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, κατά τις διατάξεις του ΑΚ, το οποίο βεβαιώνει παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

β. Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και, σε κάθε περίπτωση, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

γ. Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

δ. Σε απόσταση μικρότερη των:

i) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης,

ii) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

iii) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης.

ε. Με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων στις περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι.

στ. Εντός θαλασσίων περιοχών συνήθους διέλευσης πλοίων, καθώς και εντός λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων και σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ναυτικού μιλίου περιμετρικά από τις εισόδους αυτών.

2. Η εκκίνηση και η επιστροφή του ταχύπλοου σκάφους εκμισθωτή που έλκει περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι από ή προς την ακτή επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός οριοθετημένου δίαυλου, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων, μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1.δ.

3. Επί του περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού επιβαίνουν τόσα άτομα όσα τα ζεύγη των χειρολαβών στα οποία συγκρατούνται. Δεν επιτρέπεται η έλξη περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού  άνω των έξι (06) θέσεων.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού, οι επιβαίνοντες φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη (έντονου χρώματος), η οποία είναι λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης, να παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα και να έχει τη δυνατότητα να τους κρατά στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρήση φουσκωτών
σωσιβίων.

5. Το ταχύπλοο σκάφος έλξης έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού με τον συγκεκριμένο αριθμό επιβαινόντων. Ειδικότερα, το ταχύπλοο σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου.

6. Η διαδρομή του σκάφους που έλκει το περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι είναι απαλλαγμένη από ύφαλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

7. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός (01) περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού.

8. Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού έλξης στο σκάφος και στο περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στη δύναμη έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων.

9. Το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και έχει την δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
10. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την έλξη περιστρεφόμενων θαλάσσιων δαχτυλιδιών.

11. Επί του ταχύπλοου σκάφους που έλκει περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (02) άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Στην περίπτωση εκμισθούμενου περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού, οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά:

Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (χωρίς εξετάσεις)