Παράταση των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων

Παράταση των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων

 

Αριθμ. Α. 1039 – ΦΕΚ τεύχος Β 1313/21.03.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης των αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2022