Άδειες δακτυλίου 2019-2020 από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Προθεσμία

Άδειες δακτυλίου 2019-2020 από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Προθεσμία

Τα αυτοκίνητα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δακτύλιο, κυκλοφορούν μόνον εφόσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

  

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ. Δηληγιάννη 24-26, TK 104 38, Αθήνα e-mail: [email protected]), στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ίδιων αδειών πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Στις άδειες κυκλοφορίας του Δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο της περίπτωσης (ια) συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται, από την 02-09-2019 μέχρι και την 08-11-2019, ενώ οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 17-07-2020.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2015-2016, 2016-2017, 20172018 και 2018-2019παύουν να ισχύουν.

 

Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύθυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.

Δείτε επίσης: Έκδοση κάρτας για τον εσωτερικό δακτύλιο από τον Δήμο Αθηναίων

 

Το κείμενο της υπουργικής απόφασης

Άδειες δακτυλίου 2019-2020 (Από 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 17 Ιουλίου 2020)

4. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κστ, κζ, κη, κθ, λ, λα και λβ, της παρ. 2, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δακτύλιο μόνον εφόσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ιδίων αδειών πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στις άδειες κυκλοφορίας του Δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο της περίπτωσης (ια) συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται, από την 02-09-2019 μέχρι και την 08-11-2019, ενώ οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 17-07-2020.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2015-2016, 2016-2017, 20172018 και 2018-2019, παύουν να ισχύουν.

5. Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύθυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.6. Δε θίγονται από τον δακτύλιο 2019-2020 και εξακολουθούν να ισχύουν:

α. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, η οποία περικλείεται από τις οδούς: Αθηνάς – Πλ. Ομονοίας – Σταδίου – Πλ. Συντάγματος – Μητροπόλεως – Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται από την ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 από 1.8.1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 684 Β΄, 8.8.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/στ/οικ/2317/Φ919 από 5.11.1998 και την ΔΟΥ οικ. 3462/Φ.919 από 03.07.2018 (ΦΕΚ 2760 Β΄, 11.07.2018) και παρατάθηκε μέχρι νεωτέρας από την ΔΜΕΟ/στ/οικ./3611/Φ.919 από 30.11.2004 (ΦΕΚ 1851 Β΄, 14.12.2004) όμοιες και,

β. Οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή της «ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ», η οποία περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Αθηνάς – Ερμού – δεξιά Πλ. Συντάγματος – συνέχεια Φιλελλήνων – δεξιά Λ. Αμαλίας – αριστερά Λ. Βασ. Όλγας – αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – αριστερά Παυσανίου – συνέχεια Ρηγίλλης – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – δεξιά Σέκερη – συνέχεια Σόλωνος – δεξιά Μπόταση – αριστερά Στουρνάρη – αριστερά Μάρνη – αριστερά Μενάνδρου – αριστερά Πειραιώς – δεξιά Σωκράτους – αριστερά Λυκούργου – δεξιά Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής.

7. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/ 23-3-1999), «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17-12-2014) και με το ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/ Α΄/30-03-2018) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218).

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους κατοίκους του δακτυλίου, κατόχους της ειδικής κάρτας, σε περίπτωση κυκλοφορίας τους σε ζώνη διαφορετική από την επιτρεπόμενη από την παρούσα απόφαση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, είναι δυνατόν να τροποποιούνται προσωρινά τα όρια του δακτυλίου, καθώς και η χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτού σε τοπική κλίμακα για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του «ΜΕΤΡΟ».