Άδειες ταξί στην Αττική

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) – χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ – ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο, (άρθρο 85 του Ν. 4070/2012) για το έτος 2017 (Αριθμ. 99468 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2019/13.06.2017)

1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) ανά έδρα για την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως
ισχύει, λαμβάνοντας για κάθε έδρα τις μεταβλητές του μαθηματικού τύπου Α =[(Π+Πν)/1000]* Σi:
• Π= ο μόνιμος πληθυσμός κάθε έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Παράρτημα Α).
• Πν= το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή δια τον αριθμό 1095=(365*3), (όπως προκύπτουν από τους υπολογισμούς του παραρτήματος Β)
• Σi = 3 για την ενιαία έδρα της Περιφέρειας Αττικής ή 1,5 για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, και σύμφωνα με την από 18-05-
17 γνώμη της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει

Το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. 99468 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2019/13.06.2017)