Άδειες ταξί στην Θεσσαλία

Άδειες ταξί στην Θεσσαλία

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά Διοικητική Μονάδα − έδρα ΕΔΧ καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών για κάθε έδρα και κατηγορία (ΕΔΧ − ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ) (Αριθμ. οικ. 11555 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2047/14.06.2017)