Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ). Παράταση αιτήσεων

Με ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2017 μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου 2017 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους:

ΑΔΕΤ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (http://asylo.gov.gr/?page_id=5193)

Αίτηση Ανανέωσης – Άδειας Διαμονής (http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/RESIDENCE-PERMIT-RENEWAL-APPLICATION.docx)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης Αδείας Διαμονής: (http://asylo.gov.gr/?page_id=5193)

Ελληνική έκδοση
Αγγλική έκδοση
Γαλλική έκδοση
Αραβική έκδοση
Έκδοση Ουρντού
Έκδοση Τιγκρίνια
Έκδοση Φαρσί

– – –

Αριθμ. 7315 – ΦΕΚ Β 2461 – 16.09.2014

Διαδικασία χορήγησης ΑΔΕΤ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούμενα πρόσωπα
1. Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών χορηγείται ατελώς Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008 και ισχύει, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1, η οποία επέχει και θέση δελτίου ταυτότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

2. Α.Δ.Ε.Τ. χορηγείται ατελώς και στα κάτωθι πρόσωπα:
i) τα μέλη της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 (θ) του Π.Δ. 141/2013 του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας τα οποία βρίσκονται στην χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση της ΑΔΕΤ είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν. Το δικαίωμα κτήσης ΑΔΕΤ διατηρείται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγικής σχέσης συνεπεία διαζυγίου, διάστασης ή θανάτου του δικαιούχου διεθνούς προστασίας,
ii) το τέκνο που απέκτησε ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα,
iii) τους γονείς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, οι οποίοι συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά το χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε τότε εξαρτημένοι από αυτόν εν όλω ή κατά κύριο λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στη χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
iv) τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την είσοδό του στη χώρα και εντός αυτής, εκτός εάν δεν το επιθυμούν ή αν η χορήγηση της άδειας δεν είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν,
v) τα μέλη της οικογένειας πρόσφυγα που εισήλθαν στη χώρα στο πλαίσιο οικογενειακής συνένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 131/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/2008 και 113/2013 και ισχύει.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ.
Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ., για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή τα μέλη της οικογένειάς τους, ορίζονται τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία έχουν χορηγήσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας με απόφαση των Επιτροπών Προσφυγών, αρμόδια υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. είναι το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης-Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ.
1. Για τη χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ. σε μέλη οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας απαιτείται η υποβολή στο κατά τόπο αρμόδιο ΠΓΑ:
α. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (i):
i. Αίτηση του μέλους της οικογένειας. Στην περίπτωση ανήλικου και άγαμου τέκνου καθώς και ενήλικου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας εξ ονόματός του.
ii. Στην περίπτωση μέλους οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας κατά την έννοια της παρ. 1 (i) του άρθρου 1, του οποίου η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του άρθρου 2 (κ) του Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195) απαιτείται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης καθώς και τυχόν έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και πιστοποιούν τη συγγενική σχέση με τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας.
β. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (ii):
i. Αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
ii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου με παράλληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε στην Ελλάδα ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας γέννησης του τέκνου επίσημα μεταφρασμένο.
γ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iii):
Αίτηση του/των γονέα/γονέων του δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
δ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iv):
i. Αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση ανήλικου τέκνου η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας εξ ονόματος του ανήλικου τέκνου του.
ii. Αίτηση του/της συζύγου δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
iii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάμου, ο οποίος έχει τελεστεί με κάτοχο αδείας διαμονής σε ισχύ, ή προκειμένου για τέκνο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου με παράλληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης.
iv. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ του/της συζύγου με παράλληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης, εκτός εάν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού του λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, η οποία πιστοποιείται εγγράφως.
v. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του/της συζύγου με επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης.
ε. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (v):
i. Αίτηση του μέλους της οικογένειας πρόσφυγα εντός μηνός από την άφιξή του στη χώρα. Στην περίπτωση ανηλίκου η αίτηση υποβάλλεται εξ ονόματός του από τον αιτούντα την έλευσή του.
ii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου και της θεώρησης εισόδου του μέλους της οικογένειας που εισήλθε στη χώρα με επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης.
2. Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της στην αρμόδια αρχή χορήγησης επιδεικνύοντας την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του/της. Στην περίπτωση ανηλίκου και άγαμου τέκνου καθώς και ενήλικου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση, η αίτηση υποβάλλεται εξ ονόματός του ή από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή από εκείνον που ασκεί την επιμέλειά του Στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των 14 ετών η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ια) του Π.Δ. 113/2013.
3. Σε περίπτωση ατόμων που αδυνατούν αποδεδειγμένα να παρουσιαστούν για να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ. λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθενείας, η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και προσκόμιση σχετικών εγγράφων από δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιούν την ως άνω κατάσταση.

Άρθρο 4
Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των Α.Δ.Ε.Τ.
1. Ως υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των Α.Δ.Ε.Τ. ορίζονται για τους διαμένοντες σε περιοχή της κατά τόπο αρμοδιότητας του:
α) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.
β) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης το Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
γ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νοτίου Έβρου το Γραφείο Διαβατηρίων Αλεξανδρούπολης.
δ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Βορείου Έβρου το Γραφείο Διαβατηρίων Ορεστιάδας.
ε) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηπείρου το Γραφείο Διαβατηρίων Ιωαννίνων.
στ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλίας το Γραφείο Διαβατηρίων Βόλου.
ζ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πάτρας το Γραφείο Διαβατηρίων Πάτρας.
η) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης το Γραφείο Διαβατηρίων Ηρακλείου.
θ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου το Γραφείο Διαβατηρίων Λέσβου.
ι) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου το Γραφείο Διαβατηρίων Χίου.
ια) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου το Γραφείο Διαβατηρίων Σάμου.
ιβ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου το Γραφείο Διαβατηρίων Λέρου.
ιγ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ρόδου το Γραφείο Διαβατηρίων Ρόδου.
2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου μετά από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας για την αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών μπορούν να ορίζονται περισσότερες υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ανά τοπική αρμοδιότητα Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή να ορίζονται άλλες ευρισκόμενες εγγύτερα στην έδρα των ως άνω Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.

Άρθρο 5
Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών για την εκτύπωση των Α.Δ.Ε.Τ.
1. Για την εκτύπωση των εγγράφων του άρθρου 1, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει αυτοπρόσωπα στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών, κατά περίπτωση:
α. Δικαιούχος διεθνούς προστασίας:
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής».
β. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (i):
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής».
γ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (ii):
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία του τέκνου σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής».
δ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iii):
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής».
ε. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iv):
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο ή ελλείψει αυτού άδεια διαμονής σε ισχύ.
στ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (v):
i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ και θεώρηση εισόδου.
2. Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ. απαιτείται για όλες τις ως άνω περιπτώσεις:
α. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την ανανέωση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.
β. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του ακόμα και εάν αυτή έχει λήξει.
3. Ασυνόδευτος ανήλικος δικαιούχος διεθνούς προστασίας κάτω των 14 ετών κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνοδεύεται από τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ια) του Π.Δ. 113/2013.

Άρθρο 6
Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων
1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του δικαιούχου Α.Δ.Ε.Τ., εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.
3. Πρόσωπα, για τα οποία η λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων είναι φυσικώς αδύνατη, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση με το οποίο αποδεικνύεται η αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η αδυναμία αυτή θα πρέπει να μνημονεύεται στην απόφαση Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.
4. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του στην αρμόδια υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε κατ’ εξαίρεση, για την παραλαβή δικαιολογητικών και δακτυλικών αποτυπωμάτων υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος, φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.
5. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων θεωρείται παραίτηση από την αίτηση χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ..
6. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 χορηγούν στο δικαιούχο Α.Δ.Ε.Τ. απόδειξη παραλαβής δικαιολογητικών για εκτύπωση άδειας διαμονής.
7. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 αποστέλλουν με την διαδικασία της ασφαλούς ταχυμεταφοράς (μέσω των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με τις οποίες συνάπτει σύμβαση το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της διακίνησης εντύπων ασφαλείας) στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας:
α) ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου για χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ.
β) την αίτηση εκτύπωσης Α.Δ.Ε.Τ., στην οποία επικολλάται η φωτογραφία του δικαιούχου και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από τον ίδιο τον δικαιούχο εφόσον αυτός είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, υπογράφει ο ασκών την επιμέλεια ή στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των δώδεκα (14) ετών ο εκπρόσωπός του. Προκειμένου περί ατόμων που αδυνατούν πλήρως για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν, στη θέση της υπογραφής ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει ιδιοχείρως «Αδυναμία Υπογραφής-Unabletosign».
γ) την κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του/της αποτυπώματα.
8. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. και τη διαβιβάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των αιτημάτων εκτύπωσης, με την ίδια διαδικασία της ασφαλούς ταχυμεταφοράς, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 4. Ακολούθως, καταστρέφει τα αναφερόμενα στην παρ. 7 σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα διαβατήρια διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. για τεχνικούς λόγους, η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στις υπηρεσίες του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 4, προκειμένου να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εκ νέου εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ..
9. Τις Α.Δ.Ε.Τ. παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 υπάλληλος του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου με τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής στο οποίο αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των Α.Δ.Ε.Τ. που παραδόθηκαν στον υπάλληλο και ο αριθμός που φέρει η κάθε Α.Δ.Ε.Τ..
10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση της ανανέωσης Α.Δ.Ε.Τ..

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος Α.Δ.Ε.Τ.
Η διάρκεια ισχύος (ημερομηνία έναρξης ισχύος και ημερομηνία λήξης) της Α.Δ.Ε.Τ. ορίζεται στην ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Παράδοση Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους
1. Η Α.Δ.Ε.Τ., με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 και παρ. 3, παραδίδεται αυτοπροσώπως στο δικαιούχο της από υπάλληλο του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής του άρθρου 6 παρ. 6 και την παράδοση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία κατά περίπτωση. Σχετικά συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής.
2. Η παράδοση της Α.Δ.Ε.Τ., με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 και παρ. 3, μετά από ανανέωσή της γίνεται από υπάλληλο του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου στο δικαιούχο της με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής του άρθρου 6 της παρ. 6 και την παράδοση της προηγούμενης Α.Δ.Ε.Τ., η οποία καταστρέφεται ενώπιον του δικαιούχου. Σχετικά συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής στο οποίο γίνεται μνεία και της καταστροφής της προηγούμενης Α.Δ.Ε.Τ.

Άρθρο 9
Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ και ανάκληση χορηγηθέντων Α.Δ.Ε.Τ.
1. Η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης, απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ ή ανακαλεί και την αφαιρεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό.
2. Πριν την ανάκληση Α.Δ.Ε.Τ. οι κάτοχοι αυτών καλούνται με έγγραφο που επιδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος.

Άρθρο 10
Απώλεια – κλοπή – φθορά – αλλαγή στοιχείων
1. Η Α.Δ.Ε.Τ. αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων των δικαιούχων. Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται με την ισχύ των προηγουμένων. Για την αντικατάσταση των εν λόγω εγγράφων απαιτείται νέα αίτηση που υποβάλλεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.
2. Για την περίπτωση κλοπής ή απώλειας Α.Δ.Ε.Τ. εκτός από την ως άνω αίτηση απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην Αστυνομία. A.Δ.Ε.Τ. για την οποία έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη από την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση ανεύρεσής της παραδίδεται στην Υπηρεσία χορήγησης, εκτός αν έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, όπου και καταστρέφεται από αρμόδιο υπάλληλο μετά από σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου και του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου.
3. Μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στην Α.Δ.Ε.Τ., είναι δυνατή μετά από αίτηση του δικαιούχου μόνο εφόσον αυτή βασίζεται στην προσκόμιση διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου, ταυτότητας που έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με το νόμο της χώρας καταγωγής, ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση. Η δήλωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του στην Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα – πιστοποιητικά. Η Α.Δ.Ε.Τ. με τα νέα στοιχεία χορηγείται κατά το χρόνο ανανέωσης της προηγούμενης. Α.Δ.Ε.Τ. με άλλα στοιχεία από αυτά με τα οποία έχει εκδοθεί, χορηγείται μετά από αίτηση του δικαιούχου λόγω εκτύπωσης λάθος στοιχείων, εφόσον τα ορθά στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο του που τηρεί η Υπηρεσία.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις κατόχων Α.Δ.Ε.Τ.
1. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, ο κάτοχος Α.Δ.Ε.Τ. υποχρεούται:
α. να δηλώνει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2:
i. κάθε μεταβολή της διεύθυνσης διαμονής του,
ii. κάθε διόρθωση ή μεταβολή της αστικής του κατάστασης και ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου,
iii. την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια των εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται άμεσα, αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός. Στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας Α.Δ.Ε.Τ. ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβαίνει άμεσα σε δήλωση απώλειας στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
β. να παραδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2:
i. Την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του/της σε περίπτωση ανάκλησης της ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
ii. Την κατεχόμενη από μέλος της οικογένειας του Α.Δ.Ε.Τ ανεξαρτήτως ισχύος της σε περίπτωση θανάτου του.

Άρθρο 12
Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. χορηγεί βεβαίωση περί κατάθεσης αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ.

Άρθρο 13
Περιεχόμενο ενδείξεων Α.Δ.Ε.Τ.
1. Ο τύπος και η μορφή της Α.Δ.Ε.Τ. καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται και ο τρόπος αναγραφής αυτών επί των Αδειών Διαμονής, είναι σύμφωνος με το μορφότυπο (ID1) του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Απριλίου 2008.
2. Στην εμπρόσθια όψη της Άδειας Διαμονής αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά ορίζονται ή προκύπτουν από την απόφαση του Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου:
α) Ο τίτλος του εγγράφου για τις άδειες διαμονής ή τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή μέλη της οικογένειάς τους «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», μεταφρασμένος και στην αγγλική γλώσσα «RESIDENCE PERMIT»,
β) ο αριθμός της Α.Δ.Ε.Τ.,
γ) το/τα επώνυμο/μα του κατόχου του αυτοτελούς εγγράφου στην πρώτη σειρά και το/τα όνομα/τα αυτού στη δεύτερη, με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες,
δ) η ημερομηνία λήξης του εγγράφου,
ε) ο τόπος έκδοσης με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του εγγράφου,
στ) η συγκεκριμένη κατηγορία της άδειας διαμονής, η οποία θα αναγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
• «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας» – «Beneficiary of International Protection»
• «Mέλος Οικογένειας Δ.Δ.Π.» – «B.Ι.P. Family Member»
ζ) Υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις» τίθεται το ειδικότερο καθεστώς στο οποίο τελεί ο κάτοχος της Α.Δ.Ε.Τ., στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας διαμονής:
• «Πρόσφυγας» -«Refugee».
• «Eπικουρική Προστασία» – «Subsidiary Protection».
• «Μ.Ο. Πρόσφυγα» -«Refugee F.M.»
• «Μ. O. -Eπικουρική προστασία» – «F.M. -Subsidiary Protection».
3. Στην οπίσθια όψη της Άδειας Διαμονής αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά ορίζονται ή προκύπτουν από την απόφαση του Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου:
α) η ημερομηνία και ο τόπος γεννήσεως του κατόχου καθώς και ο κωδικός της χώρας γέννησης. Ειδικά ο τόπος γέννησης αναγράφεται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, εκτός εάν αυτός βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, οπότε αναγράφεται και με την ελληνική του ονομασία.
β) η ιθαγένεια του κατόχου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
γ) το φύλο με τα αρχικά Α/Μ για άνδρα και Θ/F για γυναίκα.
δ) λοιπά στοιχεία υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις» και συγκεκριμένα η εκδούσα αρχή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στο πεδίο αυτό αναγράφεται επίσης το κράτος μέλος, το οποίο χορήγησε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και η ημερομηνία χορήγησής του.
4. Στην ΑΔΕΤ περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου και η υπογραφή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 7, εφόσον αυτός είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών τίθεται η υπογραφή του ασκούντα την επιμέλεια.
5. Η ΑΔΕΤ περιέχει ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF-CHIP) στο οποίο αποθηκεύονται η φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, σε ψηφιοποιημένη μορφή και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).

Άρθρο 14
1. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας υποχρεούται να ενημερώνει, κάθε τρίμηνο, την Υπηρεσία Ασύλου για το συνολικό αριθμό πλαστικών καρτών που αναλώθηκαν, καθώς και το υπόλοιπο διαθέσιμο αποθεματικό.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες νωρίτερα, για την επόμενη εκτιμώμενη ποσότητα των αναγκαίων, σύμφωνα με τον οικείο προγραμματισμό της, αδειών διαμονής.
3. Η δαπάνη εκτύπωσης και ασφαλούς μεταφοράς των αδειών διαμονής προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι ευρώ (16€), ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο οποίο επίσης περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας αναλωσίμων, συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων, καθώς και της αστοχίας αναλωσίμων, αλλά και λοιπών λειτουργικών εξόδων που τυχόν προκύπτουν κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια της «Οπτικά διαφοροποιούμενης διάταξης» (OVD).
4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και στο πλαίσιο των υπαρχουσών οικονομικών δυνατοτήτων, μεριμνά να προμηθευτεί για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασύλου 4.500 πλαστικές κάρτες, μετά την οικεία μεταφορά πιστώσεων.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ