Άδεια κυνηγιού. Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης

Αριθμ. 143570/2614 – ΦΕΚ B 3407 – 21.10.2016
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β 224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας.

1. Καταργούμε την αριθμ 101472/3437/15-9-1999 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1748/Β’) με θέμα «διαδικασία υποβολής ομαδικών αιτήσεων για την έκδοση άδειας κυνηγίου».

2. Καταργούμε την παρ.3 της αριθμ. 103814/3925/26-7-2002 απόφασης Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1039/Β’) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών ομοσπονδιών»

3. Στο τέλος του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (ΦΕΚ 224/Β/2013), προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Η αίτηση σε Δασική Αρχή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας θήρας, δύναται να υποβληθούν από μεμονωμένο κυνηγό, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος είτε μέσω ατομικού πληρεξούσιου δικηγόρου, όπως ο νόμος ορίζει.

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ατομικού πληρεξουσίου δικηγόρου αναγράφεται σε αυτό το περιεχόμενο της αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της.

Επιπροσθέτως στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής του υγείας από το χρόνο έκδοσης της προγενέστερης άδειας θήρας και συνεπώς εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω άδειας»

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως