Άδειες δακτυλίου 2018-2019

Άδειες δακτυλίου 2018-2019

Τα αυτοκίνητα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δακτύλιο, κυκλοφορούν μόνον εφόσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ. Δηληγιάννη 24-26, TK 104 38, Aθήνα e-mail: [email protected]), στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ίδιων αδειών πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στις άδειες κυκλοφορίας του δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο Δακτύλιο που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περίοδο 2017-2018 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 19-07-2019, εκτός εάν υπάρξει αίτημα ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ή τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής τυχόν νέων αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και την 29-10-2018 και οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 19-07-2019.

 

Δείτε επίσης: Έκδοση κάρτας για τον εσωτερικό δακτύλιο από τον Δήμο ΑθηναίωνΆδειες δακτυλίου 2018-2019 (Από 24 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 19 Ιουλίου 2019)

Τα αυτοκίνητα που εξαιρούνται από τον δακτύλιο (αναφέρονται στις περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κστ, κζ, κη, κθ, λ, λα και λβ, της παραγράφου 2 της ΚΥΑ (Αριθ. Δ.Γ1δ/ 23488 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4179/21.09.2018), επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δακτύλιο μόνον εφόσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ιδίων αδειών πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στις άδειες κυκλοφορίας του δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτου ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Ειδικά για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο της περίπτωσης (ια) συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες, η ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κ.λπ.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο Δακτύλιο που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περίοδο 2017-2018 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 19-07-2019, εκτός εάν υπάρξει αίτημα ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ή τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής τυχόν νέων αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και την 29-10-2018 και οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 19-07-2019.

5. Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύθυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.6. Δε θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν:

α. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, η οποία περικλείεται από τις οδούς: Αθηνάς – Πλ. Ομονοίας – Σταδίου – Πλ. Συντάγματος – Μητροπόλεως – Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται από την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 από 1.8.1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 684 Β΄, 8.8.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/οικ/2317/Φ919 από 5.11.1998 και παρατάθηκε μέχρι νεωτέρας από την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/οικ./3611/Φ.919 από 30.11.2004 (ΦΕΚ 1851 Β΄, 14.12.2004) όμοιες και,

β. οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή της «ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ», η οποία περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Αθηνάς – Ερμού – δεξιά Πλ. Συντάγματος-συνέχεια Φιλελλήνων – δεξιά Λ. Αμαλίας – αριστερά Λ. Βασ. Όλγας – αριστερά Λ. Βασ. Κων/νου – αριστερά Παυσανίου – συνέχεια Ρηγίλλης – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – δεξιά Σέκερη – συνέχεια Σόλωνος – δεξιά Μπόταση – αριστερά Στουρνάρη – αριστερά Μάρνη – αριστερά Μενάνδρου – αριστερά Πειραιώς – δεξιά Σωκράτους – αριστερά Λυκούργου – δεξιά Αθηνάς, ως αυτοί καθορίζονται με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής.