Άδειες ΕΔΧ – ΤΑΞΙ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

taxiΑριθμ. οικ. 500 – ΦΕΚ Β 259 – 07.02.2014

Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών ΕΔΧ κατά Διοικητική μονάδα – έδρα ΕΔΧ, καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ» (ΦΕΚ 237/Α/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ ΦΕΚ 2376/Β/27-8-2012 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΦΕΚ 3193/Β/30-11-2012 με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
5. Την υπ’ αριθμ. Α20534/1646/4-5-2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357/Β/2012) Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (E.Δ.Χ) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α82)
7. Την υπ’ αριθμ. Α28480/2481/7-2-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών.
8. Τη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012 που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 174/24-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ όπως διατυπώνεται στην από 19-2-2013 συνεδρίασή της.
9. Τα από 28-12-2012 δημοσιευθέντα στοιχεία απογραφής πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.
10. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά διοικητική μονάδα-έδρα και Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
11. Την 97/ΗΑ3/8-4-2013 (ΦΕΚ 808/Α΄/2013) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ κατά διοικητική μονάδα-έδρα Ε.Δ.Χ, καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ)».
12. Την αριθμ. πρωτ. 6892/17-6-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
13. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. To με αριθ. Α28480 /24481/07-02-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο διευκρινίζεται ότι στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται μόνο ο επιμερισμός του αριθμού των υπό χορήγηση αδειών σε Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ., σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι σχετική αιτιολόγηση απαιτείται, μόνο στην περίπτωση αύξησης του ελάχιστου συντελεστή 1,5, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔΜΙΣΘ- ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ), ανά έδρα και Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ, μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]* Σi, όπως περιγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς, σε Πίνακες στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι υπολογισμοί στους Πίνακες του Παραρτήματος ανά Περιφερειακή Ενότητα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές και παραμέτρους που πρότεινε η γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 κατά την από 19-2-2013 συνεδρίασή της.

Μέγιστος αριθμός : Α=[(Π+Πν)/1000]* Σi
• Π μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Πν=0 (εγκύκλιος Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών με αριθμό Α20534/1646/04.05.2012)
• Σi=1,5 όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012.

Οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό των αδειών ΕΔΧ ανά κατηγορία ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ,-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ και κατά Διοικητική μονάδα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

Το ποσοστό των οχημάτων ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ορίζεται: 2% Χ {Α} (όπου Α είναι ο μέγιστος αριθμός Ε.Δ.Χ ανά Διοικητική μονάδα) στις Διοικητικές μονάδες που ανήκει ο μητροπολιτικός Δήμος, με εξαίρεση την Αλεξανδρούπολη όπου το ποσοστό αυτό ορίζεται 4% Χ {Α}, ενώ το ποσοστό αυτό των ΕΙΔ.ΜΙΣΘ για τις υπόλοιπες Διοικητικές μονάδες της Περιφέρειας ορίζεται: 0% Χ {Α}. Για τον παραπάνω επιμερισμό ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές εκφράστηκαν και προσδιορίστηκαν από τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων σε κάθε Μητροπολιτικό Δήμο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος που να προσδιορίζουν τις ανάγκες για μεγαλύτερο ποσοστό σε TAΞΙ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (6-9 θέσεων), οι οποίες όμως θα μπορούσαν να αλλάξουν μετά από πάροδο 2ετίας, αφού τότε αξιολογηθούν νέα δεδομένα, τα οποία θα προσδώσει η διετής εμπειρία.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ ορίζεται ότι στις Διοικητικές μονάδες που ανήκει ο μητροπολιτικός Δήμος να υπάρχει μία (1) άδεια ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ με εξαίρεση τη Διοικητική μονάδα της Αλεξανδρούπολης όπου ο αριθμός των αδειών αυτών θα είναι δύο (2). Για τις υπόλοιπες Διοικητικές μονάδες ορίζεται ότι ο αριθμός των ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ θα είναι μηδέν (0), με εξαίρεση την Διοικητική μονάδα που ανήκει η Ορεστιάδα, όπου ορίζεται να υπάρχει μία (1) άδεια ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ επειδή αξιολογήθηκε ότι οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας επιβάλλουν την ύπαρξη ενός ΤΑΞΙ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση μετακίνησης στην περιοχή των ατόμων με αναπηρία.

Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά ψηφία γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το υπόλοιπο του {Α} είναι οι άδειες ΤΑΞΙ.

Η μετατροπή υφισταμένων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔ-Χ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ καθώς και η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85,106 και 111 του Ν. 4070/2012 της Υ.Α με αριθμό οικ Α/49536/4711/2012 (ΦΕΚ 3357Β΄/17.12.20120: Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α΄82) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

(Οι πίνακες με τους αριθμούς αδειών κατά έδρα και κατηγορία στο ΦΕΚ Β 259 – 07.02.2014)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 30 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ